VEJEN KUNSTMUSEUM
Vedtægter

 

§ 1. Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status

Vejen Kunstmuseum ejes og drives af Vejen Kommune. Museet er oprettet i henhold til gavebrev af 27. juni 1923 fra billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941).

Vejen Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum.
Museet adresse er: Østergade 4, 6600 Vejen
Museets cvr-nr.: 29189838

Styrelsens vejledende vedtægt henviser til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 2. Museets formål og ansvarsområde
Vejen Kunstmuseum skal med udgangspunkt i sin historiske- og lokale position bidrage til at øge bevidstheden om kulturlivets og dannelsens betydning for en positiv udvikling for borgere og gæster i Vejen Kommune.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv indenfor kunsthistorien samt i almindelighed virke for kendskabet til og interessen for billedkunst, bl.a. ved afholdelse af udstillinger, rundvisninger, museets hjemmeside og tidsskrift samt sociale medier, fremstilling af publikationer o.l.

Museet skal udbygge samlingerne og gøre disse tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskning, samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden relevant forskning baseret på museets samling.

Museet sørger for i alle dele af samlingerne at bringe disse i så god en bevaringstilstand som muligt og at tilvejebringe de bedste bevaringsforhold i såvel udstillings- som opbevaringsarealer.

Museets nationale ansvarsområde:
Vejen Kunstmuseum erhverver, forsker i, udstiller og formidler dansk kunst fra 1880'erne til i dag med hovedvægt på tiden omkring 1900. Museet perspektiverer den danske symbolisme, og i særdeleshed kunstneren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) samt hans to virkefelter; skulptur og keramik – med vinkler ud til hans europæiske samtidige og den lokale forankring.

Indenfor keramikken arbejder Vejen Kunstmuseum med dansk og udenlandsk (særlig fransk) keramik fra tiden 1880 til i dag med hovedvægten på tiden omkring 1900.

Museets særlige lokale forankring:
I en kommune med verdens første højskole i Rødding og den historisk set mest toneangivende i Askov blev Hansen Jacobsen en del er kredsen af grundtvigianske kunstnere, som museet perspektiverer i samlingen, udstillinger og publikationer.

Med påvirkninger fra højskolen og et driftigt erhvervsliv var stationsbyen en del af den ballast, der skabte børnebogstegneren, Ingrid Vang Nyman. Bedst kendte er de tegninger, hun fra 1945 skabte af Pippi Langstrømpe. På Vejen Kunstmuseum findes verdens største museumssamling af hendes værker.

§ 3. Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
Vejen Kunstmuseum er en del af Danmarks samlede museumsvæsen med deraf følgende forpligtigelse til samarbejde og gensidig bistand. Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser. Museet skal følge fælles nationale og internationale standarter og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen. Museet samarbejder med andre museer og institutioner inden for fælles arbejdsområder. Museet indberetter løbende sine erhvervelser til SARA - det centrale register over kunstværker.

§ 4. Museets bestyrelse
Vejen Kunstmuseums bestyrelse består af ti medlemmer:
- en forperson udpeges af Vejen Kommunes Byråd udenfor sin egen kreds
- to medlemmer udpeges af Vejen Kommunes Byråd indenfor sin egen kreds.
- et medlem udpeges af Akademirådet
- et medlem udpeges af kommunens skolelederkreds
- to udpeges af bestyrelsen for Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn
- et udpeges i samråd mellem Kunst 6630 og Sydjysk Kunstforening, Holsted
- to medlemmer udpeges af UdviklingVejens bestyrelse
Udpegningen af de to repræsentanter for Vejen Kommunes Byråd, forpersonen samt den udpeget af Akademirådet gælder for fire år sammenfaldende med den kommunale valgperiode. De seks sidstnævnte medlemmer udpeges hver for en toårig periode. Tre og tre udpeges på skift på hhv. lige og ulige år. Udpegninger er gældende fra årsskiftet.

Den chef i Vejen Kommune med ansvar for Vejen Kunstmuseum, eller en anden af denne bemyndiget, er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der gennemgås og underskrives ved hver ny bestyrelsesperiode.

Museets leder deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som dennes sekretær.

Museets personale kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift og formue.

Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.


§ 5. Museets ledelse og øvrige personale>
Museets leder skal have en relevant museumsfaglig baggrund. Lederen referer til Vejen Kommunes afdelingschef med ansvar Vejen Kunstmuseum. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde.

Museets leder har, inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget samt fonds- og puljemidler, det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Der udarbejdes hvert år en kommunal drifts- og udviklingsaftale for museet.

Ved ansættelse af lederen nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor repræsentanter for bestyrelsen indgår. Kompetencen til ansættelse af lederen følger den af Byrådet godkendte kompetenceplan.

Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter. Museets personale skal have mulighed for at efter- og videreuddanne sig.

Museets personale følger Vejen Kommunes regler om afgang på grund af alder.

Museet tegnes af forpersonen for museets bestyrelse og museets leder i forening.


§ 6. Museets budget, regnskab og beretning
Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

Vejen Kunstmuseums regnskabsår følger kalenderåret.

Byrådet i Vejen Kommune fastlægger budgetrammen for Vejen Kunstmuseum. Museets bestyrelse er høringsberettiget part på budgettet. Bestyrelsen kan stille forslag til drifts- og anlægsudvidelser i forbindelse med budgetprocessen.

Bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum udarbejder det årlige budget inden for den af Byrådet afsatte økonomiske ramme.

Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget og budgetbemærkninger har museets leder dispositionsret. Museets leder har anvisningspligt/ret.

Museets regnskab skal føres og afgives i overensstemmelse med de retningslinjer og den vejledende kontoplan, der er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen samt Vejen Kommunes regler for økonomistyring.

Museets leder skal årligt udarbejde en ledelsesberetning. Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning godkendes og påtegnes af bestyrelsen, museets leder samt af Vejen Kommunes revisor. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

Årsregnskabet godkendes i Byrådet og sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

§ 7. Udskillelse, kassation, sikring m.m.

Museet må ikke udskille genstande fra samlingen til andre end statslige og statsstøttede museer. Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Slots- og Kulturstyrelsen. Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler, må ikke modtages uden godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen. Genstande eller samlinger, der ikke er behæftet med klausuler, men hvor overdragelsen vil kræve tilførsel af yderligere budgetmidler, må ikke modtages uden godkendelse hos Vejen Kommunes kulturudvalg / økonomiudvalg.

Museet skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.


§ 8. Åbningstider og adgangsvilkår
Museets skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider. Åbningstiderne skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra museets leder. Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, magasinerede genstande, bibliotek m.v. offentligt tilgængeligt efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets givere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. dog undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. Egentlige arkivalier kan tilgængelighedsbegrænses i overensstemmelse med Rigsarkivets regler.

Museets bestyrelse godkender årligt museets entrétariffer.

Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

§ 9. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn
Ændringer af vedtægten skal godkendes af Byrådet efter indhentet udtalelse fra museets bestyrelse.

Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Vejen Kunstmuseums virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelser i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

Alle nye vedtægter sendes i deres endelige form til Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 10. I tilfælde af ophør
Hvis museet må ophøre, afgør de kommunale myndigheder – efter forhandling med Kulturministeriet – hvad der skal ske med museets samling, der skal bevares indenfor rammerne af det offentlige museumsvæsen.


§ 11. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft 2022 og afløser vedtægterne af 1. februar 2018.

Denne vedtægt er godkendt i Vejen Byråd den 10. maj 2022