Valdemar Petersen
Et udvalg af breve

Afskrevet af Anna Henriksen under 2020-pandemien1920
25. august
Postkort fra til Valdemar Petersen fra hans søster Elna
Poststemplet Varde, 25.8.20, 7-10
Indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen

Rekrut No 7 Vald. Petersen
28. Batt 4 Korup
Roskilde

Varde, d. 25/8 – 20

Kære Valde!

Mange Tak for Brevet, som jeg forlængst har modtaget. Jeg skal snart sende dig en Bog, samt Brev. Jeg kan hilse hjemmefra, jeg var hjemme i Søndags, hvor alt var ved det gamle. Magge var hjemme paa Sommerferie. Mor sagde, du havde haft et daarligt Ben, jeg haaber du nu har det bedre. Hils paa Dxxxxxdal naar du kommer derind.

Mange Hilsener Elna

1944
24. oktober
Fortrykt formular fra Kunstnernes Efterårsudstilling til Valdemar Petersen
Poststemplet København kl. 18.29 den 24.10.1944 samt Aarhus 2. ombæring den 25.10.1944, adresseret:
Maleren Herr Waldemar Petersen
Bruunsgade 45,3 Ørby Helgenæs
Aarhus Knebel

Kuverten indeholder en fortrykt skrivelse, hvorpå kunstnerens navn og tallene 2, 3, 4 er skrevet med blæk. Tallene går igen på kuvertens forside f.n.t.h.

KUNSTNERNES
EFTERAARSUDSTILLING

København, Oktober 1944.

Maleren Herr Valdemar Petersen

Det meddeles Dem herved, at af Deres til Kunstnerens Efteraarsudstilling indsendte Arbejder er antaget Nr. 2,3,4. Alle Arbejder skal afhentes Mandag den 20. November Kl. 9-3.

KOMITÉEN

NB. De udenbys Arbejder, der er Indsendt vil snarest blive tilbagesendt pr. Bane efter Udstillingens Slutning.

Da der igen i Aar skal være Tombola paa Kunstnernes Efteraarsudstilling, bedes De venligst indsende mindre Arbejder, f.Eks. Haandtegninger, mindre Skitser, Afstøbninger eller lign. Snarest muligt, men senest den 26. ds. Til Den Frie Udstillings Bygning.

I kuverten ligger også en håndskrevet tekst – en afskrift af en ordlyd, som det af brev af 15.11.1944 fremgår lød i radioen i de dage:

Ferniseringsdagen var livlig, der blev solgt for 5000 kr af 14 Malere. – – – Interessen samler sig særlig om Maleren Valdemar Petersen, Aarhus der har 3 billeder ophængt paa den store Væg. – – –

1944
29. oktober
Brev fra Inge til Esther Moesmann Petersen

Søndag d. 29.10.1944.

Kære Ester – .

Det er vel nok flot med ham! Rigtig mange Gange til Lykke. Jeg blev saa glad over at se jeres Brev. Sikken han bliver rost i alle Blade – og i Radioen. De er nok ordentlig stolt over ham, og Valde gaar vel rundt som om det hele rager ham, eller lader som om, for lidt stolt er han jo nok, selvom han til daglig er nok saa ydmyg.

Og tusind Tak for sidst Ester. Det var vel nok hyggeligt. Jeg synes vi havde det saa rart og jeg er meget taknemmelig over den Tur; det er jo min eneste lille Sommerferie i Aar. Jeg haaber I har haft det saa godt, at I ikke har fortrudt, at I blev derovre. Vejret har jo været godt og mildt, og det er nu trodts alt derovre, at Valde faar humør til at male sine gode Billeder.

Jeg glæder mig med jer!

Inge

Hilsen og til Lykke fra Far, Mor, Ilse samt Ping.

1944
18. oktober
Brev fra Esther Moesmann Petersens mor til Esther og Valdemar Petersen

Lørdag Aft. 28/10.44

Min kære Esther og Valdemar!

Det glæder mig rigtignok at Vald. Har faaet tre Billeder optaget og ønsker hjærtelig Tillykke, og nu lige i aften giver det et Hip i mig, i Radioen lyder det, Interessen samlede sig særlig om Maleren Valdemar Petersen fra Aarhus, der havde tre billeder paa den store Væg – og der var bleven solgt, jeg tror, det var godt 5000 kr, maaske Valdemars ogsaa er derimellem; nu er I da for Alvor rigtig lykkelige, nu Held og Lykke smiler til Eder; men I har maaske allerede hørt det – har I Radio derovre? Jeg syntes den store Opstilling, der stod for Enden af Atelieret var saa smuk; rigtig mange tak for Brevet, lille Es, jeg forstaar så godt din Glæde, og Tak fordi jeg skulle have Del deri. Et gammelt ord siger ”Æren er det fejereste Træ i skoven.”Jeg kommer uvilkaarlig til at tænke på Dorthea, hun sagde altid, glæd Dig med dem der er glade, og græd med dem der er bedrøvede. Hvorledes hygger I Eder om Aftnerne; de ere lange og mørke; jeg tør slet ikke gaa ud og har ikke gjort længe, ville ellers saa gerne se en god Film, men der er Aar imellem.

Søndag
Idag har jeg ventet paa Damberg en Time, han lovede saa bestemt at hjælpe med at grave i tre Timer; jeg begyndte selv saa smaat; saa gik jeg over, og spurgte om han havde glemt det – han var taget p. Jagt, hans Mor gav ikke en Gang en Undskyldning – saa gravede jeg selv i knap 3 Timer, men det er for strengt, det er umuligt at faa Hjælp. Jeg betaler endda saa stor en Pris, – jeg vil give Eder et godt Raad og lyd det, få aldrig mere end I selv kan overkomme at passe. Kære, lille Es, Du vil nok saa snart Du ved I er hjemme – skrive, for Æblerne – [indsat:] saa jeg kan faa dem afsendt – har ikke godt af at staa i Baljer, skulle jo helst opbevares i en kælder bredt ud, paa loftet bliver de rynkede, siger Gartneren; i dag er Vejret saa mildt og jeg tænker I ere ude at vandre i Guds fri Natur. Jeg tænker mig I faar en masse Frugt forærende. Fru Rasm. er ude at spise hos Familien i Dag, har en Masse bekendtskaber ligesom Fru Højer; lille Rigmor kommer nu hjem – rask – fra Trelde, har faaet Plads i Vejle hos en Frisørinde?, der er 1 Værels. Lejligh. Fri hver aften og Sønd, Værelse m. Radio – 100 kr Md. Det er vel nok flot. Kun lave mad til Frøkenen. Haaber I har det godt og ere raske.
De kærligste Hilsener fra Mor – jeg syntes I lige skulle have en Hilsen, maaske bliver alle tre Billeder solgt derovre.

1944
29. oktober
Brev fra Bodil til Esther og Valdemar Petersen

Svendborg d. 29/10.44

Kære Fru Esther og W.P.! –

Jeg kan ikke lade være – og alligevel falder det mig saa svært – at sende Dem begge min hjerteligste Lykønskning, – i Anledning af den Påskønnelse og fine Placering De – W.P. har faaet på Kunstnernes Efteraarsudstilling i den Frie. – En ikke helt ung Maler med Deres Navn og fra Aarhus – tipser jeg altsaa til at være Dem. –

Naar det falder mig svært – ja – saa er det naturligvis, fordi det kan misforstaas, naar man pludselig sætter sig i Forbindelse med Mennesker, der som De ”tilsmiles af Lykken” for at bruge en forslidt Vending, og naar jeg alligevel ikke kan lade være, skyldes det, at Deres Navn i Avisen i den Grad har fyldt mig med gode Minder fra den Tid, jeg kendte Dem begge, saa jeg simpelthen maa fortælle Dem, hvor glad jeg er paa Dem begges Vegne. Jeg havde givetvis aldrig skrevet til Dem, hvis ikke jeg udefra var blevet mindet om Deres stadige Existens.

Der sker saa meget omkring een i Nuet og Tankerne gaar – i hvert Fald for mit Vedkommende – mere frem end tilbage. Det er for Resten helt underligt saadan bevidst at sidde og lade Tankerne søge tilbage til et bestemt Tidsrum. – Der dukker saa meget op – tilsyneladende tilfældige Træk og Situationer, som af een eller anden Grund har bidt sig særlig fast i Erindringen, og jeg maa sige – jeg bliver næsten ”sentimental” ved Tanken om den Hjertelighed, Gæstfrihed og Sympati, der altid strømmede mig i Møde fra Dem begge. – Latterlig kan De maaske synes – at skrive det til Dem nu – men saa lad mig være latterlig. Det sker der jo ikke saa meget ved. – jeg tar’ Risikoen.-

Altsaa Tak for alt det for snart mange Aar tilbage, - og fremdeles: Lykke til! –

Deres hengivne
Bodil Brekling

1944
29. oktober
Brev fra Chr. Storgaard til Valdemar Petersen

Kbh. 29/10-44

Hr. Valdemar Petersen.

Tak for Kortet til Ferniseringen, og Tillykke med det det fine Resultat paa Udstillingen.

Jeg vedlægger her et Udklip fra Politiken, og jeg vil ikke lægge Skjul paa, at det glædede mig overordentlig, da jeg læste det.

Efter at jeg har set Udstillingen i Dag, (jeg var desværre forhindret i at møde op til Ferniseringen) maa jeg erkende, at Walter Schwartz har udtrykt i sin Anmeldelse, netop det, man selv mener. 2 af Deres Billeder nikkede man jo genkendende til – Opstillingen og Portrættet. – Opstillingen er efter min Mening et ualmindeligt fint Billede; Jeg spurgte ogsaa min Fætter, som var med oppe hos Dem i Sommer, da han var herovre i Kbh for et Par Maaneder siden, om han endnu ikke havde købt det; det havde han nemlog sagt, han vilde. Det havde han jo altsaa ikke, men han erklærede, at han vilde gøre det, saa snart han fik Raad. Desværre varer det sikkert noget, inden han kan realisere dette Ønske (hvis det ellers ikke er solgt forinden) idet han nu er anholdt og spærret inde i Frøslevlejren. – Der er mange Sorger og Tragedier i disse Dage. – Jeg tænkte ogsaa, da jeg læste Deres Brev – det maa være rart at være i Ørby; især i disse Tider. Paa Landet naar Tidens Ondskab ikke een som i Byerne. Naa – jeg haaber jeg kommer til Aarhus til sommer og glæder mig da til at hilse paa Dem og tale med Dem om Deres Billeder.

Venlig Hilsen til Dem og Deres Kone fra

Chr Storgaard

NB. Det er vel overflødigt, at bemærke, at jeg er mægtig glad for det Billede, De solgte mig. Og jeg kan forsikre Dem for, at det ikke bliver nødvendigt at faa det byttet med det et andet, som De saa venligt lovede mig. Min Kone og jeg er fuldt ud tilfreds med det.

1944
oktober
Fortrykt skrivelse fra kunsthandler Chr. Dam til Valdemar Petersen

Direktør Chr. Dam
A/S DANSK NUTIDSKUNST
DOSSERINGEN 32 – KØBENHAVN K.

Oktober 1944.

Til Brug i en Bog, der ønskes udgivet om de mest kendte danske Kunstneres Signaturer, anmoder jeg Dem høfligst om på Foden af dette Ark at tegne (med Tusch eller Blæk) den Signatur, som De sædvanligvis benytter paa Deres Malerier. Har De igennem Aarene anvendt forskellige Signaturer, anmodes De høfligst om at gengive dem alle. Frankeret Kuvert vedlægges. Paa Forhaand Tak for Ulejligheden.

Deres ærbødige
CHR. DAM

1944
november
Maskinskrevet brev med fortrykt brevhoved
Invitation fra Høstudstillingen til Valdemar Petersen
Poststemplet København kl. 18.00 den 8.11.1944, Aarhus 3. ombæring den 9.11.44 samt Knebel 10.11.44 15-18, adresseret:
Maleren Herr Vald. Petersen.
Bruunsgade 45, 3’ Sal. Ørby Helgenæs Bruunsgade 45, 3
Aarhus Knebel Aarhus

Høstudstillingen
FORRETNINGSFØRER: LANDSRETSAGFØRER BØRGE MOLTKE-LETH, SKINDERGADE 45-47, KØBENHAVN K, TELEFON CENTRAL 5298

København, den 8’ November 1944.

ML/DB

Maleren Herr Vald. Petersen.
Bruunsgade 45, 3’ Sal. – Aarhus.

Paa et den 6’ ds. Afholdt Møde blev det vedtaget at indbyde Dem til som Gæst at udstille paa Udstillingen, som i Aar afholdes i Tiden fra den 25’ds. Til den 10’n.M. i Den frie Udstillings Bygning.

Jeg beder Dem godhedsfuldt meddele mig saa hurtigt som muligt, om det maatte passe Dem at modtage denne Indbydelse.

Deres ærbødige
Bil

1944
31. oktober
Maskinskrevet brev fra kunsthandler N. Macholm til Valdemar Petersen
Poststemplet København kl. 20.30 den 31.10.1944 samt Aarhus 1. ombæring den 2.11.1944, adresseret:
Maleren Herr Waldemar Petersen
Bruunsgade 45 Ørby Helgenæs
Aarhus Knebel

MACHOLMS KUNSTHANDEL Rolighedsvej 11 31-10-44

Maleren Valdemar Petersen,
Bruunsgade 45.
Aarhus.

Hvis De har Interesse i en Separatudstilling her i København, kan De afholde en saadan gratis i mine Lokaler.

At jeg søger at holde en fin kunstnerisk Linie kan De se af de Udstillinger jeg har haft.

1. Abstrakt Kunst i Dag
2. Udvalgte Børnetegninger
3. 18 Malere fra Kunstnernes Efteraarsudstl.
4. Asger Jørgensen *
5. Dan Sterup Hansen, Ulf Rasmussen
6. Echardt Johnsen **
7. 1. Sommerudstilling
8. 2. –
9. Heerup, E. Johnsen, H. Leth. Carl Henning Pedersen

Hvis De ikke bryder Dem om en Separatudstilling, kunde jeg maaske laane et par Billeder til en bl. Udstilling jeg afholder om ca. 10 Dg. Med Arbejder bl.a. Gromaire, Karl Larsen, Østerbye.

Idet jeg haaber at høre fra Dem tegner jeg

Med Højagtelse,

N. Macholm ***

Vejen Kunstmuseums kommentarer
* Kunstneren tog siden navneskift til Asger Jorn.
** Den i dag stort set ukendte maler, der var født i Göttingen i Tyskland levede 1911-1955. Han var en tid knyttet til Bramming og er i Vejen Kunstmuseums samling repræsenteret med et par malerier.
*** Niels Macholm (1915-1997) debutterede selv som kunstner på KE 1944. I 1943 åbnede han ”Macholms kul, koks og kunst” på hjørnet af Rolighedsvej, men lukkede den i 1947, da den ikke var rentabel. Som Valdemar Petersen ernærede Macholm sig også som lærer – en tid på N. Zahles Seminarium og som formningslærer på kommuneskoler.

1944
3. november
Brev fra Valdemar Petersens søster Elna til Esther og Valdemar Petersen på Helnæs

3. Østergade
Holsted 3/11 1944

Kære Valde og Esther!

Til Lykke med det fine Udstillings Resultat – det var om muligt næsten endnu finere i Aar – har I set ”Berlingske Tidende” – men det har I vel – jeg sender for alle Tilf. her et Udklip – hvis I aller. har det, vil jeg gerne have det igen E. – det synes jeg er morderlig godt.

Far glæder sig ogsaa saa meget over det ”men Esther er nu ogsaa en god Hjælp” siger han – ”for hun er dygtig – hun kan lige se, naar det er godt. – det war? en Kommentar udl. af Kunstnerens Fader. –

Mange Tak for Ulejligheden med Æblerne E[sther?] – dem glæder vi os til. –

Vi synes det er dejligt saa længe I kan blive derovre – Efteraaret er jo saa fint – og der er jo saa uroligt i Aarhus –

Her er intet særligt Nyt – vi har jo af og til ”Belægning” i Byen – saa er det ikke rart at færdes ude om Aftenen. – ellers gaar det jo som sædvanligt. – Dyrene trives mægtigt – Ungerne er saa store og fine og der er vistnok en haarfin Tendens til Stigning. – (i Priserne)

Jeg har nu arrangeret mig med en Kone om Hjælp 2 – 3 Form. om Ugen – jeg haaber at det skal blive godt – E.

Jeg sender ingen Æbler i Aar – for I lever jo i et Frugt-Eldorado – og her er ikke mange i Aar. –

Skriv nu snart lidt Esther – og lad mig høre lidt om de nærm. Omstændigheder ved Kuppet. –

Kærlig hilsen og hav det godt

Elna

Hilsen fra Bertha Seb. Jeg var til Tandlæge 1’Nov.
og Hilsen fra Far.

Jeg vil gerne engang købe et stort Billede fra Ørby – men ikke eet I kan sælge til andre.

I bliver vel snart – efter den stadige Sucses på Ørby Billeder – Æresborgere derovre. – Hils dem alle – maaske kan jeg tage mig sammen og sende et Julekort til de forskellige rare mennesker.

Jeg synes det er flot at V. Petersen i Berl.T.er omtalt før H.W.P. som jo ellers synes at være den store Sensation i Aar

Good Luck

1944
15. november
Brev fra Åge til Valdemar Petersen
Poststemplet Ebeltoft 15.11.44 17-19 og adresseret:
Til maleren
Vald. Petersen
Brunsgade
Ovenover en Fodspecialist /
paa venstre Haand fra Banegaarden

Ebeltoft

Kære Valde!
Jeg griber til Penneskaftet. Tillykke med Billederne på Efteraarsudstillingen. Jeg gotter mig over, at det er Dig, det har fanget Interessen, og ikke disse fladpandede Kappelernese og Gertsernere – Tiden kommer for enhver ærlig sand Mand! En saadan Mand har Du altid været, – og tilmed beskeden; – men det var det med Høstudstillingen! Grete siger Du er budt med paa Gæstebud – Ja, det maa Du tage imod, synes jeg – Høstudstillingen indeholder flere store Personligheder end f. Eksp. ”Koloristerne” gør – Helhedsindtrykket – selvom Udstillingen ikke havde Succes sidste aar – er bedre end baade den og de sammenlignelige – der er Fremtid i Høstudstillingen; – det er der ikke meget af i ”Koloristerne”

Tillykke – det ”Opstillingsbillede” var ogsaa godt for 2 ½ aar siden, det var det, du fornyede på Jeres Endevæg.

Åge

1944
21. november
Brev fra Walther Hjuler til Valdemar Petersen
Poststemplet København 22.11.1944, 10.25, adresseret:
Kunstmaler Valdemar Petersen,
Bruunsgade 45, III
Aarhus.

KØBENHAVN, 21/11 – 1944

Herr Kunstmaler Valdemar Petersen,
Bruunsgade 45, III
Aarhus

På Efteraarsudstillingen havde jeg Lejlighed til at beundre Deres Figurbillede. Jeg syntes, at det var det eneste Billede blandt mange, hvor jeg saa at sige tog noget med hjem. Desværre var Deres Pris paa Udstillingen saa langt fjernet fra det, jeg med min Indtægt har Raad til at give, at jeg ikke da turde tænke paa en Handel. Men da Billedet, saavidt jeg ved, ikke blev solgt, tænkte jeg mig Muligheden af, at De nu eventuelt var til at tale med om Prisen og muligvis afdragsvis Betaling. Hvis De vilde lade mig høre om Deres Betingelser, vilde jeg være Dem taknemlig.

Paa Forhaand Tak.

Walther Hjuler
Herninggade 13
København Ø

1944
24. november
Brev fra Bodil til Esther og Valdemar Petersen
Poststemplet Svendborg 25.11.1944, 18.00, adresseret:
Hr. og Fru Maler Valdemar Petersen
Bruunsgade 45, III
Aarhus

Svendborg d. 24/11-44

Kære begge to! –

Tusind Tak for Deres hjertelige Breve for nylig – Det glædede mig meget at høre, at De begge har det saa godt og jeg blev næsten misundelig ved at høre – hvordan de i Maaneder har dyrket Naturen, Maleriet og Deres egen Bekvemmelighed langt borte fra Civilisationen – og dog – jeg er ikke sikker på – jeg kunde finde mig i det – hvis det kom til stykket – Jeg kunde vist vanskeligt undvære det, der følger med at bo i en By – selvom det kun er en By af Svb.’s Størrelse – For resten en herlig By – jeg er meget glad for at være her. –

Desværre er vi jo et af de Steder – der for alvor er øvet Schalburgtage – saa Bybilledet er noget fortegnet i Øjeblikket, og ikke saa venligt og smilende, som da jeg kom hertil for 1 Aar siden. –Aarhus har det nok ikke bedre – – det maa vel være en af de allerhaardest ramte Byer. – Det er fortvivlende at være Vidne til. –

Jeg takker for Indbydelsen til at besøge Dem – men saa længe disse Tilstande varer begrænser mine Rejser sig til Fyns Land – og jeg er lykkelig over jeg bor her og ikke er afskaaret ved Vand fra dem derhjemme. –

Far er for Resten (undskyld – saadan si’r man vist ikke om sin Far’s Død) – men Far er altsaa død for et Par Aar siden – og det har selvfølgelig været en vældig Lettelse for min Mor paa alle Punkter, – de har det saa udmærket hjemme nu. – Ja – der er jo i det hele taget sket et og andet i de Aar siden jeg var Discipel i Aarhus – for mig – saavel som ogsaa for Dem – selvom ens Liv vel oftest kommer ind i et fast Leje – naar man som De har Hjem – og Mand – henholdsvis Kone. –

Jeg kom for Resten lidt hurtigt fra Deres Invitation – og glemte at tilføje at jeg gerne vilde besøge Dem – og faa en gammeldags Sludder – men som sagt – Jeg har været i Aarhus een Gang siden jeg var Discipel – det var en Gang i Løbet af det halve Aar jeg var gift – Ja – det har jeg altsaa ogsaa prøvet. –

Da kan jeg for Resten huske jeg løb paa Frk. Nielsen – Deres Model – i en Skotøjsforretning – og fik dog vist en Hilsen med ud til Dem. –

Jeg har fri i Dag – og skal i Teatret i Aften og se xxpremiere paa et Stk. af Leck Fischer med Liva Weel i Hovedrollen. –

Pennen farer af Sted – derfor bli’r det hele saa idiotisk springende – men ærlig talt – det er jo heller ikke nemt at skrive 6-7 Aars Memoirer i et Brev – det er der heller ingen der har bedt mig om – ganske rigtig, men de dagligdags smaa Tanker og Ting – bli’r da aldeles uvedkommende – naar man ikke kender de sidste 6-7 Aars Meriter. –

Jeg har det storartet nu – bedre egentlig end nogensinde – trods de tossede Tider vi oplever – saa jeg kommer nok ikke herfra foreløbig. –

Til Lykke med Deres Nyerhvervelse – Katte. Var jeg Dem – havde jeg nu valgt en Hund – dens Temperement og Natur huer mig bedre. –

Kl. er kun 4 (16) men alligevel er det næsten mørkt ude. – Det er dog en trist Aarstid nu – Paa Søndag skal vi nogle Stykker paa Langtur i den korte Dag – Jeg har været paa nogle herlige Ture i Foraaret og Sommeren – men nu i Efteraaret er det ikke blevet til saa meget. – Her er jo den dejligste Natur man kan tænke sig til alle Sider baade paa Øerne – og op i Landet i de store Skove – og Folk hernede kender gennemgaaende deres Egn meget bedre end f.Eks. hjemme omkring – saa for mig der er meget daarligt udrustet med Stedsans – er det dejligt at følges med nogen der kender Veje og Stier ud og ind. –

Naa – nu maa De ha’ det saa godt – Jeg skal hen at læse – – En Fridag er nu en herlig Institution – for os gemene Lønslaver –

Jeg havde ellers tusinde Ting at fortælle – synes jeg – almindelige ligegyldige Ting som De ikke har Tid til at læse – og jeg ikke Tid at skrive. – Jeg nøjes med dette. –

Kærlig Hilsen til Dem begge fra Bodil.

1944
27. november
Brev fra N. Ibsen Nielsen til Valdemar Petersen
Poststemplet Holsted 30.11.1944, 14-18, adresseret:
Maleren Valdemar Petersen
Bruunsgade 45, III
Aarhus

Kuversten stemplet f.n.t.v. Ibsen Nielsen / Maler-Holsted

Holsted 27/11 44

Kære Valdemar!

Maa jeg gratulere med Successen, man kan jo næsten ikke tage en Avis uden at se dit Navn, det glæder mig, og hæng saa i, for vi venter mere af dig, og smid saa spartel og Limfarver anstryge? f..... i vold!

Her i Holsted gaar alt sin vante Gang, vi har haft saa rigeligt med Arbejde, og der er udsigt til at det bliver ved til henimod Jul, vi skal endnu en Tur paa Landet en Ugestid. Jeg mangler ”Trumbul” det er ”faen” til Sjov med det Cykleri, man kører jo næsten paa de bare Fælge.

En gang om Ugen spurter jeg til Brørups tekniske Skole og 3 gange om ugen gaar jeg til Kommuneskolen her. T.S. bruges jo til noget nyttigere. [Er her underforstået, at bygningen var overtaget af tyskerne?]

Med maleriet gaar det jo som det plejer. Jeg sælger af og til en ”Fidus” det passer jo bedst til Befolkningen her saa det kan ikke nytte du kommer her med dine nøgne Kvinder med rødt Haar og et gult og et violet Laar (Olga har beskrevet en for mig).

Hvis I kommer til Holsted i Julen faar vi vel Fornøjelsen at se Jer. Jeg skal hilse Jer begge fra Kone og Datter den første ligger paa Divanen med en Bog den anden er til Musik. Kirsten tager jo stadig sin Tørn til Esbjerg hver Dag hvis der da gaar tog. Og vi har Verdens yndigste Hund Samojede hvid som Sne. Mange Hilsener til jer begge

N. Ibsen

Hils Bekendte

1944
30. november
Brev fra Sigurd Poulsen til Valdemar Petersen

Ølgod d. 30/11 44

Kære gamle Ven!

Hjertelig til Lykke med din store Sukses i dette Efteraar, det har glædet mig meget, at du er slaaet rigtig igennem. Jeg vilde have skrevet med det samme, men først i Dag fik jeg fat i din Adresse fra Holsted.

Jeg holder ”Politiken” og der læste jeg jo om, at du havde faaet Æresvæggen og dine Billeder fik den smukkeste Anerkendelse i det bedste Blad. Senere har jeg læst om, at du har solgt til 400 Kr – ak ja jeg burde sende dig nogen 100 Kr Sedler, naar jeg tænker paa, at den fine Opstilling (Pelargonie, Flaskekurv, blaa Kaffe og gl. Flødekande) kan du huske den? den gav jeg 35 Kr for – og den har altid været god – den er ikke blevet god fordi, du er kommet paa Æresvæggen – nej baade min Kone og jeg har altid været glade for den. Men du har for Resten ikke signeret Billedet – det maa du gøre engang, naar du besøger os her i Ølgod, du er meget velkommen – du og din Kone.

Ja, jeg har nogle gode Billeder af Ibsen*: Mit Hjem malet fra Haven, Snelandskab i Skyggedal (Mikkel Johansens Hus) og i Foraaret forærede min Kone mig et Ibsen-Billede Motivet (ude fra Engen v. Plantagen ind mod Byen) ”æ Pigers’ Baadstej” foran saa Vadestedet og Præstegaarden og Kirken. Jeg har ogsaa to af Lavse? og saa har jeg en Ejler Sørensen (I Vævestuens Dør) 400 Kr jeg vandt det i Fremtidens Lotteri. E.S. var jo i mange Aar Fmd for Charlottenborg udstillingen.

Saa din Opstilling er jo i godt – til Dels – Holstedselskab.

Ja, jeg mindes tit de hyggelige Stunder oppe hos jer i ”Jesgaard” min Kone har været med oppe hos jer i en Jul engang, vi drak Kaffe i Ateliet – Juletræet var tændt

Cita sendte mig Avisudklips fra Aarhus Stifttidende i Fjor tror jeg det var – da var der Interview med Billede.

Her gaar alt som Regel roligt jeg slider idet i Vintertiden. Fire Aftener har jeg Teknisk Skole, saa er jeg Kasserer i Vandværket (xxxxx) Lokal-Redaktør af ”Xxxxxx” m.m. Det gælder om at tjene lidt ekstra (vi har fire Børn). I Sommer havde jeg en fin Tjans, da strakte jeg Havkatteskind på Garveriet – Juniorchefen er en af vore Venner, og han tilbød mig dette Job i Sommerferien – 8 øre pr Stk Strækning og Pudsning – jeg tjente godt og vel en Plovmand, saa du kan nok se, at jeg har haft nogle Snese i Hænderne. – dejligt Arbejde var det, jeg haaber at faa det til Sommer igen.
Jeg var ikke i Aarhus i Sommer, vi syntes ikke det var rart at være fra hinanden i saa urolig en Tid – rigtig hyggeligt har I det jo ikke oppe hos jer i denne Tid, forhaabentlig bliver det snart anderledes.
Nu maa du hilse din Kone saa meget fra os.

Endnu engang min bedste Lykønskning med den velfortjente Anerkendelse.

De venligste Hilsener
din hengivne

Sigurd Poulsen

Vejen Kunstmuseums kommentarer
* Niels Ibsen Nielsen (28.5.1891-24.9.1975) var malermester, kunstmaler og bankkasserer. Han boede i Holsted på Overgade 5. Han var på ”Frie jyske Malere”s udstilling april-maj 1934 i Århus repræsenteret med seks malerier:
73. To Piger, 125 kr.
74. Landskab med Heste, 125 kr.
75. do. med Vej, 65 kr.
76. Landskab, 50 kr.
77. Udsigt fra Vinduet, 40 kr.
78. Fra Haven, 50 kr.
Samtidig udstillede Valdemar Petersen 6 malerier:
85. Portræt, privateje
86. Landskab, 45 kr.
87. Bornholmsk Landskab, 45 kr.
88. Opstilling 40 kr.
89. Gadebillede 35 kr (s/h gengivelse i kataloget)
90. Aabillede, 30 kr.


1946
4. maj
Brev fra Bodil til Esther og Valdemar Petersen
Poststemplet København 4. maj 1946, 18.20, adresseret:
Maleren Hr. Waldemar Petersen
Bruunsgade 45
Aarhus

Brønshøj d. 4/5 – 46

Kære Waldemar Petersen!

Maa jeg endelig langt om længe sige Tak for Deres venlige Brev, som det jo snart er meget længe siden, jeg modtog. Jeg blev meget glad for Deres Hilsen, og det er mit Haab, at vi af og til maa ses og faa en ”hyggelig Sluder” –
Jeg kan forsikre Dem for, at saavel min Kone som jeg, er om muligt endnu mere glade for Deres Billeder, som vi har i vort hjem, end den Dag vi modtog dem. Og tit og ofte naar man saadan sidder og hygger sig med dem,gaar Tankerne ret naturligt til Dem og Deres Malerstue med Spørgsmål om ”Gud ved, hvad Waldemar Petersen nu har malet” – Det vil man jo altid være morderlig spændt paa at se – Det glædede mig ogsaa, at Naturfredningsmanden købte et af Deres Billeder paa ”den polychrone”. Man maa gaa ud fra, at han har Forstand på at bedømme de Naturstemninger, De har skabt i Deres Helgenæs Billeder.
Jeg har lige læst den lille Bog, der er udgivet om Deres Venner – Thorvald og Ib Hansen, og for os, der paaskønnede dem, ogsaa da de levede, glæder det i særlig grad, at de har faaet saadan et smukt Mindeskrift.
De kendte jo særdeles godt personligt Thorvald Hansen og hans Familie, og den Omtale, De for mig tidligere har givet af dem alle, falder nøje sammen med, hvad Bogen fortæller, saa det var, da jeg læste den, ligesom at hilse paa gamle Bekendte..
Bor De paa Helgenæs for tiden? Jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til Jylland til Sommer, men hvis jeg gør det, vil jeg meget gerne besøge Dem, og takker mange gange for Deres venlige indbydelse. Baade min Kone og jeg betragter det som en Selvfølge, at De vil besøge os, naar De næste gang kommer til København – og er Deres Frue med på Rejsen,er De naturligvis begge hjertelig velkomne

Til slut mange venlige Hilsner
Til Dem og Deres Frue
Ellen og Chr A. Storgaard

1946
7. februar
Håndskrevet deklaration/hyldest/fødselsdagshilsen
Indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen

Den selvbestaltede og uafhængige kommite [sic] for
DE SKØNNE KUNSTER
Aarhus afdelings Ryesgade kreds
– – –
Uopfordret, men overbevist om at handle i den rette aand og roligt afventende HISTORIENS DOM
føler vi en uafviselig pligt til at gøre noget i anledning af dagens altoverskyggende begivenhed – maalt med den gennem aartusinder prøvede alen, som justerer den virkelige indsats til gavn for
DE SKØNNE KUNSTER

7" Februar 1949
FREMTIDENS KUNSTHISTORIE vil afsætte stor plads for de de [skulle der stå: to] gæve JYDSKE MALERE SØREN BENTSEN
Valdemar Petersen
skønt nutiden knap nok har faaet øje paa dem, men der synes at være tradition for, at gode Kunstnere savner al støtte og opmuntring fra deres samtid.

I konsekvens heraf har begge denne dags fødselarer frigjort sig for al afhængighed overfor publikum og offentlighed – og respekterer kun BILLEDETS KRAV og dyrker med lidenskabelig stædighed FARVENs uudtømmelige mysterium.

BEGGE kvalificerede til kommiteens højeste pris, tildeles den i dag
VALD. PETERSEN
som fejrer sin 50 aars dag i rivende udvikling paa sin kunstneriske bane, hvorefter vi samler os om forarbejdet til festlighederne for SØREN BENTSENs 60 aars dag.

1971
3. september
Brev fra maleren Thomas L. Jørgensen til Valdemar Petersen

3 – 9 – 71.

Kære Valde!

Tillykke med din dejlige separatudstilling i Kolding Kunstforenings lokaler. Det har været mig en glæde og en fornøjelse at være dig behjælpelig med placering og ophængning af dine arbejder. Det har været nogle dejlige og levende dage. Lykke til fremover.

Din ven
Thomas

Og selvfølgelig også Agnes

Vejen Kunstmuseums kommentarer
Brevet er sendt af maleren Thomas L. Jørgensen, der tilbage i 1930’erne-40’erne var bosat i Vejen. Det siges, at han en tid arbejdede hos Georg Thams, Vejen Polstermøbelfabrik. Museet ejer en samling af hans tegninger og malerier. Han menes at have boet til leje i ”Hytten”, der i årene 1908-1924 var billedhugger Niels Hansen Jacobsens sommerbolig. Huset udlejede han da han fra 1924 fik bolig i den nordlige ende af Vejen Kunstmuseum. Billedhuggerens nevø, Anders Bruun-Møller, der var en nær ven af Thomas L. Jørgensen, mindedes, at denne talte kunst med billedhuggeren og havde en separatudstilling på Vejen Kunstmuseum en gang inden Niels Hansen Jacobsens død i 1941.1945-1946 var Thomas L. Jørgensen i København elev af Poul Hauch Fausbøll og Ib Schmedes, men var ellers selvlært. Han debuterede i 1949 på Kunstnernes Påskeudstilling, bidrog til Kunstnernes Efterårsudstilling i 1951 og var siden en flittig udstiller. Som han havde drømt om det fra de unge år blev maleriet over årene Thomas L. Jørgensens levevej. Hen over midten af 1970’erne var det på tale at afholde en udstilling på Vejen Kunstmuseum med værker af Thomas L. Jørgensen og Anders Bruun-Møller. Trods Kolding-malerens død i 1977 blev det besluttet at fortsætte forberedelserne, og i 1978 vistes udstillingen ”To venner”.

1975

I samlingen på Vejen Kunstmuseum findes et brev (VKV 03378.3), der sammen med et par tegnede tuschskitser fra 1959 (VKV 03378.2) fortæller om Valdemar Petersens stenmosaik kaldet ”Bejlerne” (VKV 03378.1). Det er på bagsiden signeret V.P. og tallet 75, der formodes at være årstallet 1975. Brevet formodes at være fra omkring samme tid. Relieffet og dokumentationen kom i 2019 til samlingen som gave fra privateje. Valdemar Petersens fortælling lyder:

Historien som skabte motivet. Katten Futte og vi, dens forsørgere havde dannet et venskab og tillidsforhold forpligtende, men skønt i en ond krigstid. – En udstilling i Kbh. tvang mig til at hakke(?) lidt ved tilliden (F. og jeg var / nu på Hels [Helgenæs, hvor Esther og VP havde sommerhus]) og jeg måtte afsted. Mad de-/ poter blev anbragt hist og pist alle vegne. / To nætter med skib og en slidsom / dag derimellem. – Tænkte da vi rundede fyret ved Sletterhage / nu hopper jeg knageme i vandet og svømmer ind til fyrmesterens altid varme / kaffekande, - 10 min. derefter hjemme. – Jeg sprang ikke! Tog turen havnen ind, tilbage med bussen og så var det snart middag (anden døgn). Ingen velkomstbump på bryggersvinduet – stilhed, der sved af dårlig / samvittighed. – Døren op – en lyd af noget / fremmed fra loftet og så de tre drabanter / tunge mad et middagslys med guld i. / – De fik lov at gå i fred og Futte spandt så / voldsomt, at den fik sit spind i gal hals. / – Det var ejendommeligt ved Futte, den / blev brunstig af længsel – osse efter os / selv uden for de kritiske dage og så / udstødte den sin klagende jammer i / den mørke nat. / – De tre helbokattes besøg fik ikke / [sideskift] / følger, var nok kun af venlig og / platonisk art. / – Nå, ja, den historie har jeg så / gjort noget ved af og til gennem / en sens år. / hilsen / VP

Valdemar Petersens collage ”Bejlerne” måler med ramme: 45,5 x 61,8 cm. I mørtel ligger delvist bemalede sten og keramikstykker samt metal(?) ved den sort kats øjne. I Vejen Kunstmuseums samling er stenmosaikken interessant i forhold til Ejnar Nielsens glasstiftmosaikker, der er der er indmuret på museets østfacade. De er prøvefelter til Ejnar Nielsens runde mosaik i Tordenskjoldsgade i København under Stærekassen – Nordens næststørste. Elof Risebye havde ansvaret for udførelsen af den store mosaik. I museets samling er han repræsenteret med et mosaikfragment af et kranie, VKV 03021.

1920
Udateret
Hilsen fra Valdemar Petersen til Esther Moesmann Petersen
Indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen
I øverste venstre hjørne har han indklæbet en hastigt malet skitse af Koldinghus, som ægteparret kunne se fra deres hus ved Slotssøen i Kolding. Væggene er brændende orange.

Ja den skitse er født for tidligt men da den har en helt ægte stemning fra sø og slot så får du så en lille hilsen fra mit aften-kig-vindue.

Ja, kære Esther, op med humøret. Sug alt til dig som er godt for både sjæl og krop.

Jeg vil forsøge det samme og mon ikke vi så mødes igen fornyet og med friske kræfter

Jeg tror det!

V.

Udateret

Hilsen fra Valdemar Petersen til Esther Moesmann Petersen
Indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen
I øverste venstre hjørne har han indklæbet en farveblyantstegning af røde og gule blomster.

Ja kære Ester. Jeg fortsætter hvor jeg slap i aftes. Jeg var på en kombineret bus og cykletur. Ringede til dig undervejs. Det var Olsen (lærer) jeg havde et stævnemøde med på hans skole. Han sælger los, vil selv ha det med røde køer – det ved du. Yderlig det lille bakkelandskab på papir, der næst hænger Gyvlen hos en Ingeniør og som han mener måske nok køber. Vi så hele skolen og havde en længere snak med præsten der var meget interesseret i kunst og havde haft en hollansk [sic] maler til at udsmykke kirkens kapel. Jeg hilste på søstrene – den ene kendte jeg, hun gik hos mig til formning – det var hende en af de unge næsvise lærerinder sagde til, at hun syntes det var en upraktisk arbejdsdragt nonnerne bar.
......
Nu vil jeg prøve om jeg kan klare Kjems. Jeg er ikke helt sikker, men jeg prøver om jeg kan slæbe et par billeder i land. Huset har hidtil taget min tid, der er masser at gøre i år. Når søndagen er gået, så skulle det værste være ovre.

– Hvis du er ved at køre sur i dit arbejde, så lad det ligge et par dage (Kajas gode råd) vi får masser af tid til det der er når jeg er tilbage også uden jag og med kaffe i haven, du får togtid senere.

God søndag. V.

Uden årstal
22. december
Hilsen fra Valdemar Petersen til Esther Moesmann Petersen
Indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen
I øverste venstre hjørne er indklæbet et mørktstemt havbillede med en lysende gul sol.

.d. 22 -12 –

Kære Esther!

Jeg skriver og skriver og det vil ingen ende tage. Jeg kan efterhaanden næsten forstaa amerikanerne, der bare sætter navn under en færdigkøbt tekst. Ellers har vi det da rart Futte [katten omtalt i brev fra 1975(?)] og jeg.

Her har ikke været en sjæl. Paa gaderne jager folk afsted, butikken er ikke til at komme i saa jeg tærer foreløbig paa lageret og ønsker da heller ikke noget særligt.

Jeg haaber det staar godt til i Søgade saa der bliver tid til en skumringsstund ved vinduet i dagligstuen. Her filer? musvitten, og det er nok ikke mindre i din mors have.

Ja, jeg vilde med dette her ønske jer en hyggelig jul. Snak nu ikke for meget, det gælder jer begge det er en familielast og det kræver et mægtigt forbrug af kræfter – ogsaa af tilhøreren.

– Jeg ved ikke om det bliver til en Hels? tur i morgen [Hels-tur må være familiejargon for turene til deres hus på Helgenæs]. Vejret i dag er vitterligt koldt med slud og sne. Juledag kan jo ogsaa bruges. Jeg vil ialtfald ikke derover for at sidde indendørs.

– Jeg maa nu ta en pause, jeg vil spise noget af din dejlig Gullash, drikke kaffe maaske læse lidt paa langs og saa de sidste par breve i aften – dette juleskriveri er næsten som at afgive vidnesbyrd paa xxx en snes mensker [sic] der skal have individuelt stof.

Ka’ I saa ha’ det rart. Glædelig jul! V.

Udateret

Julehilsen fra Valdemar Petersen til Esther Moesmann Petersen
Brevet er indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen.
På tvær af arket har Valdemar Petersen for oven malet et et søstykke fra havet ind mod land, hvor man ser et par skibe på vandet, mågerne i luften og den røde sol over kysten. Nederst har han tegnet et egns, der nysgerrigt bukker sig for at undersøge noget.

Juleaften.
Kære Esther!
En lille Juledagshilsen til dig og din Mor. Her gaar det godt – Nadveren var vellykket, Futte [deres kat] ligger tung og mæt og tynger min arm og forhindrer mig næsten i at grifle denne hilsen ned. Forøvrigt kom sønnen Ole og fristede med Gaasesteg – det varmede mit gamle hjerte men jeg modstod, jeg har det godt her har ikke tid til at kede mig.

Futtes og min forplejning tager megen tid. Vi har stadig kaffen og opvasken tilbage.

Der kom en del kort da du var rejst, jeg kan ikke holde ud at nævne dem alle – fra Elna [måske VPs sæster?] og/af? Kina. Almgrens Ninna.

Ellers ikke noget særligt, nu gaar jeg til Posthuset og saa faar vi kaffe og tror jeg lidt tidligt i seng. Jeg tror jeg fik lavet et ganske pænt kort til Præsten.

Hav det saa godt.

Valdemar.

Udateret

Hilsen til en hospitalspatient(?) med studie af hyacint udført i blyant og vandfarve
Billede og brev er indklæbet i scrapbog om Valdemar Petersen.

Jeg havde bestemt at det skulle være Hyasinten.

– Ingen jord sagde sygeplejeren.
Nå, så afskårne da

– Bertha de måtte ikke dufte

– Så som sædvanlig skulle jeg selv det blev ikke så godt.

Vi kalder den her en skitse til senere brug.

Til Lykke!

Udateret

Fotokopieret håndskrevet sang i anledning af et af Esther og Valdemar Petersens bryllupsjubilæer(?)

Så sidder I da her – I to –
I midten af selve livet.
I er hinanden så nær,
At den ene ikke kan flyttes
Uden at balancen forrykkes.
Det hele sker rundst omkring jer,
I er centrum for opmærksomheden.
Det – der sker lige nu – er nuet.
Det – der var før – er fortiden.
Og det – der kommer efter – er fremtiden.
- fremtiden – frem ti den.

Engang var I to også unge,
Dreng, - som drengene, der løber.
Pige,- som pigerne, der bader.
For jer er det fortid,
For dem er det nu.
Kan I mon huske, hvordan det var?
Har I det med i jert minde?

Og her sidder I så –
I et kalejdoskob af farver – natur og kultur
Fortid – nutid – fremtid.
Som I ser det:
Himlen og husene
Skyerne og kirken
De unge – de gamle
Menneskene, - markerne, - blomsterne, livet –
Som I ser det: Gråt eller glødende –
Sådan viser I os, at det kan være.