Valdemar Petersen
Kronologisk biografi


Om Valdemar Petersen
Vejen Kunstmuseums leder frem til 1994, Svend Holm Larsen, har skrevet følgende om kunstneren: Siden sin uddannelse som malersvend i Kolding havde Valdemar Petersen haft ophold i København, haft lærergerning og været bosat i Århus og senere i Kolding. Ligeledes havde ægteparret en mindre sommerbolig på Helgenæs. Her var egnen motiv for hans billedverden, hvor han med en stærk og glødende farveholdning og personlig udtryksform gennem årene markerede sig som en væsentlig og respekteret billedkunstner.

Valdemar Petersen, der var født og havde sin barndom i Holsted, følte sig hele livet knyttet her til egnen, og gennem de seneste år besøgte han ofte Vejen Kunstmuseum, hvis samling og skiftende udstillinger havde hans store interesse.

Det var Esther og Valdemars store glæde, at museet i 1983 valgte at indvie den østlige af museets nuværende særudstillingssale med en udstilling af hans værker. Den fik stor opmærksomhed, og mange af hans værker findes nu her på egnen.


1899
7. februar fødes VP i Holsted (med en søster). Hans far, Jens P. Rasmussen var savværksejer, og omtales også som karetmager.
Moderen, Frederikke Rasmussen, var usædvanlig dygtig i kogekunsten.
(Kender kunstmaleren Kræsten Iversen, som også er fra Holsted)

I et interview mindes VP en episode i sin barndom. En murer skulle tilpasse mursten til et byggeri, når han huggede, dannedes der en del smuld. Af dette smuld fik lille Valdemar ved hjælp af vand en grødagtig masse, der kunne smøres på forhåndenværende materiale og danne billeder, og allerede dengang sagde han – ”A vil være maler.”

1910’erne
VP kom i malerlære og blev uddannet som malersvend i Kolding. På Teknisk Skole havde han Århus-maleren Thorvald Hansen som lærer, et bekendtskab, der fik stor indflydelse på VP's fremtid.
På et spændende foto fra 1914-15 ser man VP blandt ti andre elever siddende midt i og bag ved deres meget dekorative arbejder. Det er billeder tydeligt inspiret af jugendstilen. Flotte plakater og smukke skriftsteder, studier af fugle og planter. Foran på gulvet ses tredimensionelle gipsarbejder af løver med åbent gab.
Ifølge årstallet under fotoet er VP 15-16 år, men ser væsentligt ældre ud.

På anbefaling fra arkitekten Ivar Bentsen kom VP efter endt maleruddannelse på Ernst Goldschmidts Malerskole i København. Den var langt friere end akademiet og passede bedre til VP.
Thorvald Hansen og Ivar Bentsen diskuterede den unge VP, hvor ville han få mest ud af at være: På kunstakademiet eller på Goldschmidts Skole, Bentsen var sikker på, at akademiet ville afrette VP så meget, at han ville miste sit særpræg. Derfor anbefalede han den meget friere skole, hvor man forsøgte at udvikle eleverne med udgangspunkt i deres egne evner og tanker.

1920'erne
VP er rekrut nr. 7 – 28. batt. 4 KORUP, Roskilde. Der findes billeder fra soldatertiden, men ingen beretninger.

I scrapbogen er der et billede af VP sammen med fem andre menige. VP står i skilderhuset, tror vi nok.
Alle ser meget glade og afslappede ud i deres fine uniformer. I baggrunden på trappen står en officer.

Ukendt
Efter opholdet på Goldschmidt Skole (og soldatertiden) fulgte der et sommerophold sammen med Ester på Bornholm. De havde 600 kr. at leve for.
Der findes ikke meget fra opholdet, men der er malerier, der har titler, hvor Bornholm indgår.
Gennem en malerven får Valdemar stilling som malersvend i Århus.

1931
VP gifter sig med Esther (1900-1990), der var købmandsdatter fra Kolding. De bor en overgang i Holsted i Kresten Iversens atelierlejlighed.

1930'erne
bosatte VP og Ester sig i Århus. Adressen er Bruunsgade 45, 3. sal. (fotos i scrapbogen side 5 og side 23) VP arbejdede i begyndelsen som håndværksmaler ved siden af arbejdet med malerierne.
Fra 1950 – 68 arbejdede han som lærer på Socialpædagogisk Seminarium i Aarhus og på Aarhus Friskole.
Nogen må have set og opdaget, at VP var i besiddelse af naturlige pædagogiske evner.
Begge steder var VP med til at udvikle det frie skabende arbejde.

1934
VP viste seks malerier på ”Frie jyske Malere”s udstilling april-maj 1934 i Århus:

85. Portræt, privateje
86. Landskab, 45 kr.
87. Bornholmsk Landskab, 45 kr.
88. Opstilling 40 kr.
89. Gadebillede 35 kr. (s/h gengivelse i kataloget)
90. Aabillede, 30 kr.

Aarhus Stiftstidende, avisudklip uden dato Richardt Gandrup anmelder Maleri-Udstilling, ”Frie jydske Malere” hvor VP deltager. Om VP: ”VP er ikke særlig karakterfuld, men har i ”Portræt” givet et kønt Tilløb; man har på Følelsen at han giver mindre, end han sidder inde med, hvilket altid er mere rosværdigt end det modsatte.”

1935
18. juli til 25. august
VP deltager i udstilling på Koldinghus arrangeret af Kolding Kunstforening for kunstnere med tilknytning til Kolding. 19 ud af 29 mulige deltog.

Tre breve fra Kolding Kunstforening til Valdemar Petersen med
-opfordring til at deltage,
-anmodning til at sende billeder
-og anmodning om et foto til kliche.
Brevene er frankeret med et 15 øres frimærke i Kolding og adresseret til VP, Bruunsgade 45.3, Aahus

Kunstforeningen for Kolding og Omegn
Formanden
29 – 5 – 35
Til
Maleren Hr. Valdemar Petersen
Aarhus.

I anledning af, at foreningen paatænker at arrangere en Udstilling, udelukkende omfattende Værker af de udstillende Kunstnere der har tilknytning til Kolding og Omegn, beder jeg Dem venligst meddele mig, om De kunne tænke Dem at deltage i en saadan.
Udstillingen skulde være aaben fra ca. 15’ Juli til ca. 25’ August, og da arrangementet afhænger i nogen Grad af Deltagelsens Omfang, beder Jeg Dem tillige opgive mig omtrentlig hvor mange Værker De anser det for ønskeligt at fremsende (eventuelt størrelsesforhold), idet jeg gør opmærksom paa, at foreningen disponerer over Plads til ret store Billeder. For Københavns vedkommende tænkes Forsendelsen ordnet gennem Portner Nielsen ved Statens Museum.
Da tiden jo allerede er ret fremrykket, vilde jeg være glad for Deres Svar i Løbet af de nærmeste Dage. Med Højagtelse
(underskrevet) P(?). Svane


Kunstforeningen
for Kolding og Omegn
Formanden
25 – 6 – 35
Til
Maleren Hr. Valdemar Petersen
Aarhus.
Da alle Formaliteter til vor Udstilling nu er i orden, tillader jeg mig, idet jeg takker for Deres Tilsagn om Deltagelse, at bede Dem venligt at lade os faa Deres Billeder tilsendt senest den 12’ Juli, og Vi ser gerne en fyldig Repræsentation. Forsendelse sker for vor Regning. Forinden ville jeg gerne have en Fortegnelse med Billedtitler og eventuelt Priser, til brug ved Katalogtrykning.
Jeg går ud fra at De er indforstaaet med den sædvanlige 10% Afgift til Udstillingen ved eventuelt Salb.
Med højagtelse

P Svane


Kunstforeningen for Kolding og Omegn
Formanden
6 – 7 – 35
Til
Maleren Hr. Valdemar Petersen
Aarhus.

Da Vi i Udstillingskataloget gerne vil bringe et Billede af de paagældende Kunstnere, beder jeg Dem låne os et Fotografi til Fremstilling af Cliche. Samtidig vilde vi gerne bringe en ganske kort Biografi og beder Dem derfor udfylde vedlagte Skema, Jeg tillader mig at minde om Billedfortegnelse og Priser af H.t. Katalogtrykningen.
Med h
Højagtelse
P Svane


Desværre eksisterer VP svar ikke. Det kunne ellers være interessant at sammenligne Svanes meget højtidelige og ærbødige, næste kancelliagtige skrivelser med VP's svar.

Kun et enkelt dagblad omtaler/anmelder VP, et andet nævner ham:
Folkebladet, avisudklip uden dato. (Folkebladet bringer dagligt anmeldelser af en eller to kunstnere fra udstillingen.)

Under overskriften
Kunsten på Koldinghus IX (den niende omtale af udstillingen) står der om VP:
”V.P. har malet ”Huse” som en Drøm. Han udstiller en ”Villavej”, der betager. Og et Par ”Opstillinger”, der ikke er en Pibe Tobak værd. ”Vinter” er de 150 Kr. værd, som forlanges for Skilderiet. Men han må lære meget endnu. Søg Ensomhed, Hr. Petersen! Læs lidt Hamsun og gaa et Par Holsted-Fodture efterpaa. Det kan saamænd godt være, De ogsaa kan blive Kunstmaler engang. Ernst Goldschmidt er det for længst. Og De kopierer ham jo pænt – men ikke godt nok endnu.”

Jydske Tidende, avisudklip uden dato
Jeronimus skriver om de 19 på Koldinghus og nævner VP's
”dystre, næsten lukkede gadebilleder.”


1936
VP debuterer på Kunstnernes Efterårsudstilling med et selvportræt. Omtalt i en anmeldelse fra dagbogen side 47, en udstilling hvor der var to selvportrætter med, det ene af dem netop det VP debuterede med i 36.

1940
VP og Ester købte sommerhus i Ørby på Helgenæs, et lille husmandssted som gennem mange år var deres sommerbolig. Rigtig mange af VP's motiver er inspireret af Helgenæs og er fra Helgenæs.

1940
VP udstiller på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE), og var fremover en hyppig udstiller med sammenslutninger som Den Polykrome og Den jyske.
K.E. 1940
Kat. Nr. 161. Kompositionsudkast kr. 200
Kat. Nr, 162. Pige i blå kjole kr. 100

KE. 1943
Kat. Nr. 163. Siddende pige (93x 65) kr. 300
Kat. Nr. 164. Stående pige (95 x 77) kr. 250
Kat. Nr. 165. Ørby (87 x 95) kr. 250

1944
VP har tre billeder med på Kunstnernes Efterårsudstilling. De bliver hængt op på endevæggen og får rosende omtale i anmeldelserne.
Kat. Nr. 181. Ørby (76 x 100) kr. 400
Kat. Nr. 182. Figur (76 x 105) kr. 450
Kat. Nr. 183. Opstilling (76 x 103) kr. 400

Politiken, 28. oktober 1944
Walter Schwartz anmelder: ”Anderledes personligt staar den vist nok ikke helt unge Valdemar Petersen, hvis tre farvestærke Arbejder man har givet Hæderspladsen, hvad de både fortjener og holder til. Opstillingen med de grønne Æbler og en blå Flaske er et af Udstillingens mest holdningsfulde Billeder.”

Social-demokraten, avisudklip uden dato
Preben Wilman anmelder Kunstnernes Efteraarsudstilling. Om VP: ”….De hænger lige ved siden af Udstillingens mest haandfaste Penselsvinger, den sikre og grove, men særdeles begavede Valdemar Petersen, hvem Komiteen har giver Hæderspladsen. Han kan bygge et billede, saa man nok skal faa øje paa det. Opstillingen er et fortrinligt Billede, livfuldt og kraftigt i sin velafvejede Komposition og sin kontrastrige blussende Farve.”

Berlingske Tidende, avisudklip uden dato
Kai Flor anmelder . Om VP:
”Den sorte Kontur, der i visse Tilfælde synes en Arv fra Giersing, præger ogsaa paafaldende Valdemar Petersens tre Billeder, der for resten på værdig Vis hævder den krævende plads for denne talentfulde Aarhusmaler.”

Det strømmer ind med breve fra familie og venner, der lykønsker med udstillingen og den flotte omtale i aviserne.
Af et af brevene fremgår det, at VP også er blevet rosende omtalt i radioen.
Et andet lykønsker med salget af et billede til 400 kr.
På ferniseringsdagen blev der solgt for 5000 kr. af 14 malere.

I kuverten ligger også en håndskrevet tekst – en afskrift af en ordlyd, som det af brev af 15.11.1944 fremgår lød i radioen i de dage:
Ferniseringsdagen var livlig, der blev solgt for 5000 kr. af 14 Malere. – – –
Interessen samler sig særlig om Maleren Valdemar Petersen, Aarhus der har 3 billeder ophængt paa den store Væg. – – –

I Radioen lyder det, Interessen samlede sig særlig om Maleren Valdemar Petersen fra Aarhus, der havde tre billeder paa den store Væg – og der var bleven solgt, jeg tror, det var godt 5000 kr, maaske Valdemars ogsaa er derimellem;

Maa jeg gratulere med Successen, man kan jo næsten ikke tage en Avis uden at se dit Navn, det glæder mig, og hæng saa i, for vi venter mere af dig, og smid saa spartel og Limfarver anstryge? f..... i vold!

Et andet brev opfordrer VP til at smide spartel og anstryger langt væk og i stedet male billeder på hel tid. VP ernærede sig stadig som malersvend og malede ved siden af.

1945
VP udstiller som gæst hos Den Polykromes Udstilling i København, Charlottenborg. Fremhæves af Lars Rostrup Bøjesen i anmeldelsen.

1946
VP var med til at foranstalte mindeudstilling for Århus-maleren Thorvald Hansen, som havde været hans lærer på Teknisk Skole i Kolding. VP skrive smukt om Thorvald Hansen og søn, der døde i Buchenwalde 1945.

K.P. Århus startede 1946. (Kunstnernes Påskeudstilling Århus).

VP må have været med fra 46 til 1960. Han er ikke med i kataloget fra 61.

1947
VP modtog fra Akademirådet” Opmuntringspræmie” på 500 kr. fra J.R. Lunds Fond.
K.E. 1947

VP har 4 billeder med: Kat. Nr. 206 Landskab (65 x 95) kr. 500
Kat. Nr. 207 Landskab (77 x 107) kr. 500
Kat. Nr. 208 Model (91 x 49) kr. 500
Kat. Nr. 208 A Figurbillede (111 x 75) kr. 700

1948
avisudklip uden kildeangivelse
To udklip i forbindelse med åbning af en ny børnehave, hvor en endevæg er dekoreret med et grønlands-landskab og et jungle-billede af VP Han har vundet en konkurrence inden for foreningen ”Ung Kunst”.

1949
nov.-dec.
Separatudstilling i ”Trefoldigheden”, KE’s barak ved Nyboder, København.
Fine anmeldelser!!

”Fast” anmelder mange små udstillinger, bl.a. Valdemar Petersen, der udstiller i KBH, ”Trefoldigheden”
”VP der for tiden udstiller sine malerier i udstillingsbarakken ”Trefoldigheden”, er som talent ejendommelig grov og uskolet, men der er sikkert den sandeste måde for ham at udtrykke sig på. Den maleriske kraft i hans ting kan i hvert fald ikke diskuteres. De tunge figurbilleder og møjsommeligt malede bakkelandskaber med havet bag ved brænder sig ind i hovedet på en.”
Artiklen er illustreret med VP's Maleri: Landskab

Berlinske Tidende, 11 december 1949
K.F. skriver:
Koloristen fra Aarhus.
Maleren VP fra Aarhus har efterhaanden fæstnet sit Navn her som talentfuld, primitiv Kolorist. Hans Udstilling i ”Trefoldigheden”, Kunstnernes Efteraarsudstillings Barak ved Nyboder Skole viser paany hans Kunst med kraftige, grove Træk. Men Farveglæde har han og Personlighed ogsaa i hans svære Penselføring med den undertiden tykke, sorte Kontur, enten han maler Portrætfigur – helt monumentalt i ”Hvid Dame”. – Landskab med den obligatoriske Række Huse med røde Tage, eller Opstilling. Stærkest virker de sidste med deres faste Linieføring og lysende Farveglæde.

Socialdemokraten, 30 november 1949
Gs skriver meget positivt om VP:
Ombord på den lille ”udstillingsfregat” Trefoldigheden – de ved, den rødmalede kunstudstillingsbarak i Nyboder, bag Christian d. 4, har Aarhusmaleren Valdemar Petersen samlet en række af sine drabelige værker til offentlig beskuelse. Her er sandelig smæk for skillingen. Det er basunfanfarer i ulige kulører. Med speederen helt i bund, med største energiudfoldelse og med alle palettens farver opstillet i kampformationer er han gået til værket, og resultaterne er heller ikke udeblevet. Når Valdemar Petersen har vundet sejren og det har han i ikke så få tilfælde, så ser vi en række farvestrålende kunstværker, hvis kraftige kolorit bringer den franske maler Georges Rouault i erindring. Men farverne er også stærke, somme tider så stærke, at maleren er bukke under for overmagten, og så ser det ikke så rart ud. Man kunne ønske, at Valdemar Petersen ville arbejde mere med farvens muligheder, ikke for at blive behagelig og blød – vor herre bevares – behagelige og bløde malere har vi nok af. Charmen ved Valdemar Petersen er netop hans stride og utøjlede malehumør, men man kunne ønske han ville arbejde frem til større sikkerhed i mellemtonerne. Han har mulighed for at komme fri for den vage fornemmelse af tilfældighed, man sommetider kan føle over for nogle af hans billeder.

København, 1. december 1949
Den talentfulde maler fra Århus Valdemar Petersen, som er Medlem af Kunstnersammenslutningen ”Den Polycrome”, og som i de senere Aar har gjort sig fordelagtigt bemærket, har for tiden en lille Udstilling i Træbarakken ”Trefoldigheden” ved Nyboder. Han har i sin Tid være Elev af Ernst Goldschmidt og har derigennem aabenbart fået en fin Sans og Forståelse for Farveværdier og Arabesker. Paa Udstillingen ser man en Række stærke og personlige Arbejder, som forhøjer det gode Indtryk, man har fået af hans Kunst andre Steder.

Berlingske Tidende, 11. december 1949
K.F. skriver:
Maleren Valdemar Petersen fra Aarhus har efterhånden fæstnet sit Navn her som talentfuld, primitiv Kolorist. Hans udstilling i ”Trefoldigheden”, Kunstnernes Efterårsudstillings Barak ved Nyboder Skole, viser på ny hans Kunst med kraftige grove træk. Men Farveglæde har han og Personlighed også i hans svære Penselføring med den undertiden tykke, sorte Kontur, enten han maler Portrætfigur – helt monumental i ”Hvid Dame” Landskab med den obligate Række Huse med røde Tage, eller Opstilling. Stærkest virker de sidste med deres faste Linieføring og lysende Farveglød.

Politikken, 5. dec. 1949
K.B. skriver
”Fra Den Polykrome husker man VP's djærve kamp med de koloristiske værdier. Nu har han aabnet en udstilling i ”Trefoldigheden” ved Østerport. I opstillingen med det blå bord og ”Model i interiør” er det bedst lykkedes for ham at nærme sig den kunstneriske balance og intensitet, han stiler mod. Men alt for ofte glipper strukturen for ham, og farven bliver til kulør”

1949
7. februar
var det VP's 50 års fødselsdag. Sammen med malervennen Søren Bentsen udfærdigede han i den anledning et manifest om de to jyske malere og deres oversete fortræffeligheder:

1950-64/65
VP underviser på Århus Socialpædagogiske Seminarium og på Aarhus Friskole.
Omtalt i publikation ”4 seminarier på tur” (redigeret af Tine Løvbom Petersen. 11 dec. 2015) side 42 med et billede sammen med pigerne. En norsk elev citeres for at sige: Valde nægter at fortælle, hvad vi skal lave eller hvordan, bortset fra de enkle råd eller håndgreb, der kunne få os videre, når vi sad fast – som barnet.
Valde citeres for langt senere med et glimt i øjet (1984) at udtale: Hvis jeg skal lave en sammenfatning om mit arbejde i værkstedet: Det er lidt af en fidus hvis man er lidt smådoven, hvis man kan lide søde kager og hvis man har en tendens til at gå med hænderne i lommen.

1951
Kat. Nr. 206. Figur (115 x 80) kr. 700
Kat. Nr. 207. Opstilling (90 x 127) kr. 800


1952-57
VP må have været med på Å-udstillingen (Århus, Ålborg, Åbenrå)

1954
interviewet af Georg Andresen i Aarhus Stiftstidende.
Fortæller om arbejdet med pigerne og frit skabende værkstedarbejder. Vi finder værdiløst materiale, som vi laver sjove ting af, maler og modellerer.. spontant, fordomsfrit, lige ud af sindet, og det passer mig, for det er også det, jeg går og roder med – ud af sindet. Så arbejder jeg med nogle børn på Aarhus Friskole – og det er omtrent det samme, kun at de er yngre der.
Han fortæller om få salg til udvalgte og hvordan han klarer udgifterne ved sparsommelighed.
Han er længe om at lave sine billeder, kan arbejde på dem i årevis.
Det er naturen, der optager mig, menneskets natur eller den rigtige, der et til syvende og sidst, og så bliver det ligegyldigt. Men – den brand, der står i lyset om aftenen ud over bugten ved Helgenæs fængsler mig nok mest. Umådeligt.
Når jeg starten med et levende menneske, sker det uvægerligt, at jeg en skønne dag ikke kan holde modellen ud – så bliver det alene farven, der beskæftiger mig. Det gælder også det tilløb til et selvportræt, der hænger på udstillingen. Farven slog modellen ud. Det sker under en vældig kamp – hver gang – og så må jeg være helt ene. Det skyldes vel en tunghed i hånd og sind.
Hvad er maleriet for Dem?
Fred.
De talte om kamp.
Ja, men når kampen er endt giver det fred, så er det slut med uroen.
Synes De, at De er overset?
Næh – næh, jeg er ikke ude efter succes – bare leve.

Omkring samme tid (1954/56) er der to avisartikler (uden angivelse af tid og oprindelse) om en udstilling af produkter fra Aarhus Socialpædagogiske Seminariums arbejde fra ”faget” Frit skabende Virksomhed, som bl.a. Valde står for.
Valde er interviewet i begge og fortæller om sit arbejde og sin pædagogik.

1959
VP bliver interviewet om sommerhuset på Helgenæs og arbejdet på Seminariet.

1964
Ægteparret flyttede ind i Esthers barndomshjem i Søgade 38.

1967 og 1969
udstilling i Aarhus Permanente.

1967
udstiller i Kolding: Koldingkunstnere III, Kunstforeningen for Kolding og Omegn.
Koldinghus 10.-19. november 1967

Katalog over udstillingen.

1969
udstilling i Århus Permanente.

1971
november og december
separatudstilling i Kolding Kunstforening Kort fra Thomas med lykønskning og tak for samarbejdet med ophængningen. (scrapbogen) 3.9.71.

1980
VP modtager Thomas L. Jørgensens legat på 5000 kr.

1983
Retrospektiv ophængning i Vejen Kunstmuseums dengang nye særudstillingssale i den vestlige ende af museet, det gamle bibliotek.

1989
Første uddeling af legatet. VP er med og blev udnævnt til æresmedlem af kunstforeningen. Dagen efter fyldte har 90 år.

1991
19. april dør Valdemar Petersen. Han var på plejehjem i Kolding.

Karna List skriver i forbindelse med begravelsen:
Farvel kære Valdemar.
Tak for samtaler og
Farvesymfonier.

Nu blæser
Englene i
Farvede
Trompeter!