Referat af generalforsamlingen den 28. marts 2006

Foreningen Vejen Billedskole

 

1. Valg af dirigent og referent: Til dirigent valgtes Frode Bertelsen, referenthvervet gik til Teresa Nielsen med bidrag fra Pernille Skov Madsen og Selma Jensen.

2.  Årsberetning: Vedlagt på særskilt ark – den blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse: Regnskabet er vedlagt. Kasserer Selma Jensens noter til regnskabet:

                                                                

Kontingent: Kontingent betalt af 118 medlemmer: kr. 7.300 - 16 medlemmer har betalt mere end 50 kr. 50 medlemmer har ikke børn tilmeldt                                                                                                  

Skolepenge: En enkelt har betalt 100 kr. mere end opkrævet
                                                                                                          

Deltagerbetaling

Gipsweekend                                                kr. 4.500

Peter Madsen                                               kr.    520

                                                                

Tilskud                                                       

Hovedsponsorer                                            kr. 15.000,00                                

Folkeoplysningsudvalget                                kr. 24.768,00       
heraf udbetalt kr.  22.291,20

Opstarts hjælp fra Vejen Kommune                kr. 10.000,00       
heraf hævet kr. 9.860,74 

Tilskud fra Frøs Herreds Sparekasse              kr.   3.000,00

                                                                   kr. 52.768,00

Tilgodehavende tilskud                                     

FOU 24.768,00 – 22.291,20 =                        kr.   2.476,80

Rest opstarts tilskud                                     kr.      139,26

                                                                   kr.   2.616,06

Honorarer:                                                                                                      

5 undervisere i 1 semester                             kr. 44.250,00                                

1 underviser i 1 weekend med kunstner           kr.   5.737,00                                

Andel i 1 arrangement med kunstner               kr.  3.520,00

                                                                   kr. 53.507,00  

BEMÆRKNINGER TIL OVERSKUDDET:
Overskuddet på kr. 24.581,20 skal ses i lyset af:

    1. Skolen har kun kørt 1 semester i opstartåret, hvor et år normalt vil omfatte 2 semestre
    2. Udover opstarts hjælpen på kr. 10.000 har vi modtaget det ekstraordinære store tilskud på kr. 24.768, som skal ses i lyset af det forventede kr. 9.600 .

    3. Vi har kunnet starte med genbrugsinventar, dels fra Kunstmuseets lager, dels fra Bakkely skole. Heraf skal stolene snarest udskiftes.

    4. Vejen Kunstmuseum har bidraget dels ved at lægge lokale, lys og varme til, dels ved at overtage kopiering og udsendelse af breve og foldere.

    5. Vi har kunnet hente karton og pap gratis fra firmaet Kappa, hvilket vi siger firmaet tak for.

                                                             

4. Budget: Det blev godkendt, men med kasserer Selma Jensens kommentar om, at det dog allerede nu er klart, at det ikke kan holde. På et møde med arbejdsgruppen for Ny Vejen Kommune vedr. Kultur og Fritid har kassereren erfaret, at tilskuddet for 2006 bliver noget mindre end forventet p.g.a. nedskæring i rådighedsbeløbet. Det er derfor godt, at der er et overskud at tære på. På mødet erfarede kassereren til gengæld, at Billedskolen er indstillet til fra 2007 at modtage et fast beløb årligt på kr. 40.000. Det skal dog pointeres, at det stadig kun er et oplæg, men bestyrelsen håber og forventer, at det bliver vedtaget.

5.  Behandling af indkomne forslag: Der var kun indkommet forslag fra be-styrelsen. Det blev vedtaget, at der fremover vælges 2 suppleanter frem for kun 1.

6.  Fastsættelse af kontingent: Det blev besluttet, at kontingentet forbliver uændret – 50 kr.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Eva Høegh, Pernille Skov Madsen og Henning Ranum. De to sidstnævnte var villige til genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Karen Bertelsen. Dorthe Lauridsen valgtes til 1. suppleant og Beata Fabricius til 2. suppleant.

8.  Valg af revisor: Frode Bertelsen fortsætter/blev genvalgt.

9.  Eventuelt. Her udspandt sig en snak om weekend arrangementer, og hvordan Billedskolen får disse arrangementer annonceret og kørt i gang som en god tradition på linie med svømme- og fodboldskole. 

Vejen  Billedskole    
ÅRSBERETNING 2005-2006

Generalforsamling den 28. marts 2006
 

Det er næppe til at tro, at der kun er gået et års tid siden stiftelsen af foreningen Vejen Billedskole - så meget er der sket i det forløbne år. Den første årsberetning bliver en opridsning af Vejen Billedskoles fødsel, og den er – uden at det måske er særlig synligt – på mange måder forbundet med én person, foreningens kasserer og tidligere formand for Vejen Kunstmuseums bestyrelse, Selma Jensen. Det er hende, der har taget meget af det tidskrævende arbejde med at finde ud af alle de praktiske og administrative bestemmelser, der har ligget til grund for foreningens stiftelse og skolens opstart. Fra den spæde begyndelse har hun stået for en omhyggelig styring af foreningens økonomi, hvad vi siden skal se under det relevante punkt på dette møde.

Allerede på den stiftende generalforsamling var det dog muligt at sammensætte en god og handlekraftig bestyrelse, der i flok har løst de mange opgaver, som opstarten og den løbende drift byder på. Sammen med museets deltidshåndværker, Frederik Madsen, har bestyrelsen hjulpet med at få loftet nødtørftigt indrettet til den nye funktion. Der skulle eksempelvis føres vand ind og opsættes en god håndvask – en lykke, at det var muligt at ’bortføre’ sådan én på den gamle Bakkely Skole! Med knofedt er loftet blevet en rar ramme om de kreative udfoldelser – nu mangler vi blot at få ordnet vinduer og få fundet en varig løsning omkring et yderst utæt tag. I denne uge har det regnet så uheldigt ind, at nogle af elevernes værker er blevet ødelagt!

Bestyrelsens første store udadrettet opgave var at tilrettelægge, trykke, folde og fordele en lille brochure om billedskolen. I respons på de 1000-vis af foldere, der blev delt ud til alle skolebørn i Vejen Kommune, dukkede elever op i langt større mængder, end vi havde ventet. Fra tanken om en opstart med fire hold à 10 børn blev det til det maksimale antal elever – 60 børn fordelt på seks hold. Dertil var det lokalt muligt at finde fem gode lærer: Ulla Holm, Lene Kersting, Dorte Lehmkuhl, Bo Worsøe og Beata Fabricius, der har taget to hold hvert semester. Første semester har været gennemført med gode resultater, der kunne ses på billedskolens første udstilling midt i januar. Det var dejligt at møde de over 150 gæster, der dukkede op på dagen, og særligt godt at se, at de så ofte omtalte fortravlede børnefamilier var med i stor stil. Det har givet os mod på at prøve kræfter med en anden type sæsonafslutning – en aktivitetsdag med mulighed for at hele familien kan være med og hjælpe hinanden undervejs. HUSK at sætte kryds i kalenderen lørdag den 29. april, når vi holder STORE ILDDAG på Museumspladsen. Der vil være forskellige værksteder, hvor vi hjælpes ad med at afprøve materialer og teknikker. Vi håber, at rigtig mange elever og deres familier vil sætte tid af til en god fælles oplevelse – og så kan vi kun krydse fingre i håbet om godt vejr! 

Ud over den faste undervisning har det første semester budt på to særarrangementer: En gipsweekend med billedhuggeren Tine Hecht-Petersen og et møde med manden bag ”Valhalla” tegneserien, Peter Madsen. I den forbindelse afholdt de mindste elever også en lille udstilling hos FRØS Herreds Sparekasse. Dér viste de deres tegninger udført under indtryk af læsningen af H. C. Andersens ”Historien om en Moder”. FRØS Herreds Sparekasse var med som delsponsor af Peter Madsens besøg hos børnene i Vejen.

Desværre har det her midt i andet semester været nødvendigt at aflyse mødet med John Olsen grundet for få tilmeldinger.  Det kan være svært at forstå, al den stund der her har været budt på en enestående chance for at få lov til at arbejde side om side med en af Danmarks dygtigste tegnere. Lad os håbe, at aflysningen blot skyldtes vintermørket og det faktum, at manges energi på det tidspunkt var på lavt blus. Vi har nemlig til de andre kunstnermøder kunnet konstatere, at disse intense forløb giver et ganske særligt udbytte og en fin fornemmelse af fællesskab om en aktivitet, som alle er levende optaget af. 

Skal bestyrelsen kigge lidt ind i fremtiden, bliver en af skolens opgaver at se på, hvad der skal ske, når vi går fra at høre til i den gamle Vejen Kommune til den nye og langt større nye Vejen Kommune. Hvordan kan og skal vi nå ud til denne langt større målgruppe? En mulighed kunne det være at se nærmere på de muligheder, der byder sig til under Kunststyrelsens Huskunstnerordning, der måske kan kobles med de indledningsvis afprøvede weekendkurser. Der er jo mange børn, der af geografiske- og særligt transportmæssige årsager vil have svært ved at nå frem til den ugentlige undervisning. Kunne man i stedet forestille sig, at de kan booke sig ind på et udvalgt antal weekendforløb, der på en anden måde kan sætte dem ind i nogle af kunstens teknikker? 

I forrige uge havde vi på museet besøg af kulturminister Brian Mikkelsen. Efter en tur igennem hele huset, var han også nysgerrig for at komme op på loftet og se vores billedskole. Den mandag eftermiddag var Ulla Holm så småt i gang med at gøre klar. Han syntes godt om lokalerne og kunne mærke, at de dannede rammen om en masse god oplevelser. 

Lad mig så benytte lejligheden til at gøre reklame for en af de kommende gode oplevelser - vores næste kunstnermøde. Det bliver sidst i maj, hvor vi får besøg af Annette Holdensen, der sidste år var aktuel på Vejen Kunstmuseum med en stor udstilling. Siden er et par af hendes værker blevet ophængt i den nye centerbygning på Grønvangsskolen. Hun har været en af de toneangivende kunstnere i arbejdet med nytænkningen af en moderne dansk vævetradition. Hun er dog ikke sådan at sætte i bås, for hun skifter bestandigt materiale fra uld og garn til pilefletning, træ, cykelslanger og mere traditionelle materialer som akvarel og oliemaling. Hun vil udfordre eleverne med de for hånden værende søm til et par spændende og hyggelige arbejdsdage, hvor alles evner vil blive godt udnyttet. 

Slutteligt er det her på sin plads at rette en tak til alle dem, der har gjort Vejen Billedskole mulig. Her står helt centralt de mange interesserede børn og deres forældre, der fra starten har vist deres klare opbakning. På den økonomiske side gælder det skolens sponsorer, Frisesdahl, Oxlund og Oxdal, der beredvilligt trådte til. Som betingelse for deres bidrag stillede de den opgave, at eleverne ved semesterets afslutning skulle levere et fælles værk. Det  var en fin udfordring, som  lærerne og eleverne kyndigt har taget hånd om. Det første værk blev en kollage af 60 små malerier – det næste bud er mere skulpturelt, men hemmeligholdes lidt endnu! Også Vejen Kommune har vist Vejen Billedskole stor velvilje. Ud over foreningstilskuddet har der været bevilliget en særlig opstartsstøtte, der er gået til anskaffelse af basisudstyr såsom staffelier og kavaletter.  Slutteligt skal der også rettes en stor tak til den lokale presse for den gode dækning af foreningens og skolens opstart. Pressedækningen har bidraget til at gøre det til en flyvende start, der har givet god energi at arbejde videre på – tak til alle for den gode opbakning!

Teresa Nielsen

Bestyrelsen 2005-2006

Ulla Holm, Karen Bertelsen
Selma Jensen (kasserer)
Pernille Skov Madsen (sekretær)
Teresa Nielsen (formand)
Henning Ranum
Bo Worsøe (næstformand)
 

 

HUSK tilmelding til STORE ILDDAG

alternativ sæsonafslutning for hele familien

Lørdag den 29. april klokken 10-15 

Vi håber at kunne være ude, hvor i alt fald raku-brændingen skal finde sted. I tilfælde af regnvejr fordeler vi nogle af aktiviteterne rundt om på museet. Med forbehold for ændringer regner vi med at opstille:

1)
     
et glasurværksted med raku-brænding og måske et par andre brændingsforsøg
2)      et værksted, hvor vi folder papir med Kirsten Abelsen 
3)
     
et collageværksted
4)
     
et træskæringsværksted 
5)
     
et kultegningsværksted  

FROKOST bliver et sammenskudsgilde, hvor hver familie tager en god ret med hjemmefra.

Det kunne være en tærte, en salat, et udvalg af pålæg og brød, eller hvad I ellers måtte synes var lækkert. Tager alle nok med til en familie, bliver der mulighed for at vælge mellem de mange forskellige retter, som kommer til at stå på et ta’ selv bord. Kaffe, te og saft sørger vi for undervejs.

Vi samler gode hjælpere/'madtanter', og satser på at der bliver et kaffe/te/kage-hjørne, så energien kan holdes på højt blus hele dagen! 

I løbet af dagen kan ungerne vise forældrene indholdet i deres billedskole-mapper, og skal så huske at få dem med hjem, hvis ikke de er blandt de hold, der kører lidt ind i maj.  

Med bedste hilsner og på snarligt gensyn
-
          på lærerne og bestyrelsens vegne 

Teresa Nielsen 

 

SU inden 26. april  - ingen deltagerbetaling!
på telefon 75360482 eller meget gerne pr. mail: museum@vejenkom.dk

Skriv elevens navn samt hvor mange børn og voksne i er
, så ved vi cirka hvor mange vi skal skaffe plads til omkring spisning m.m.

 

HUSK tilmelding til KUNSTNERMØDE
med ANNETTE HOLDENSEN
fredag den 19. maj kl. 15-18 og lørdag den 20. maj kl. 10-16
 

 

I forlængelse af vores super gips-weekend med billedhugger Tine Hecht-Pedersen i oktober sidste år, er der nu igen lejlighed til at møde og arbejde sammen med en af landets meget dygtige kunstnere. Det drejer sig i denne omgang om Annette Holdensen (født 1934 ved Bramming), hvis værker blev vist på en stor udstilling på Vejen Kunstmuseum foråret 2005.Annette Holdensen er kendt for sine utraditionelle tekstilarbejder og sit arbejde med huler bl.a. i en stor nordisk huleudstilling og en bog, som hun har lavet om emnet. Arbejdsforløbet her i Vejen tager afsæt i opbygning af huler – udgangspunktet kan være nogle paller, pilegrene, elektrikerstrips, kaffesække og stofrester. Princippet for arbejdet er, at man tager, hvad man har, og bruger den fantasi, der er til rådighed. Vi kommer til at udfordre materialerne på nye måder, og tager afsæt i de gode ideer, der spirer undervejs 


Dette forløb udbydes i samarbejde med Rødding drama- og billedskole. Vi har besluttet, at man kan tilmelde sig voksne og børn, så det giver mulighed for at tilbringe timerne sammen med sit barn/sine børn.  


Gerne en blanding af forældre og børn – 200 kr. pr. deltager

Tilmelding på telefon 75360482 eller meget gerne pr. mail:
museum@vejenkom.dk
 

Vejen Billedskoles sponsorer er Hans Frisesdahl a/s, Morten Oxlund a/s og Oxdal a/s 

 

 


Til top  

Tilbage