”KUNSTNERMØDER”
– udenfor skolens vante rammer

Firdelt pilotprojekt i Vejen Kommune

Af Teresa Nielsen, museumsinspektør

Det viser sig at over 25 % af Vejen Kunstmuseums gæster er børn. Størsteparten af dem er fra Vejen Kommunes skoler, børnehaver og dagpleje. Det frugtbare samspil ønsker Vejen Kommune og Vejen Kunstmuseum at se, om det skulle være muligt at udvide ud over det, som museet på nuværende tidspunkt står for. Det statsanerkendte, kommunalt ejede museum danner ramme om den omfattende formidling, der er knyttet til de årlige ’julekalenderudstillinger’, hvor over 800 børn i december er på besøg for at se på og tale om meget forskelligartet kunst med det skulpturelle i højsædet. Hen over årsskiftet 2005/2006 var det John Olsen, der huserede med 24 opstillinger i skatkammeret. I sensommeren er der også tradition for at børn og lærer inddrages i de årlige temaudstillinger, der danner afsæt for byens emne til ”Open by night”. Der er løbende lavet projekter, hvor eksempelvis dagplejebørn har været på besøg for at se på kunsten og derefter tegne og modellere selv med plads ved små borde midt i museets store Skulptursal. SFO’er har været på en række besøg for at se huset, udtænke et skuespil, lave kulisser, øve og præsentere deres stykke.

 

 

2. klasse fra Grønvangsskolen er op- af at trykke med skabeloner

 

Lars Ravn maler med børn fra Vorup- parkens Børnehave

 

Koncentreret arbejder 2b fra Grøn- vangskolen sammen to og to

Da vi ved, at disse formidlingstiltag har stor betydning for de involverede børn, vil vi i Vejen Kommune gerne arbejde videre med særligt den type formidling, der ligger ud over, hvad museet har ressourcer og erfaringer til. Omvisningerne og den foreningsdrevne billedskole på museets loft (50-60 elever pr. halvår) er nu integrerede dele af museets virke. Dertil vil vi gerne kunne tilbyde mødet med kunstnerne og gennem dem mødet med materialer og teknikker, som børnene i skolen sjældent får mulighed for at stifte bekendtskab med.
Erfaringsvis er der god ro og stor interesse ved de årligt tilbagevendende besøg til julekalenderen. Det er klart, at det at skifte hus (fra skolen til museet) og det at have en anden ’lærer’ gør det muligt at fange børnene på en anden måde. Det er nemt at holde deres opmærksomhed i en times tid, og mange gange er de næsten ikke til at drive ud. Spørge- og diskussionslysten kan også være stor. Det formidlingsprojekt startede i 1995 og motiveringen for at gå i gang med ’julekalenderudstillingerne’ med fokus på billedhuggere og skulptur var netop, at man her på egnen har masser af børn, der jævnligt passerer de mange udendørs opstillede skulpturer af Niels Hansen Jacobsen. De er godt fortrolige med hans værk, der med ”En Trold, der i vejrer Kristenkød” står centralt byens bevidsthed. Ved udstillingsrækkens begyndelse var Kulturfonden med, og finansierede fremstillingen af kalenderens 24 årligt tilbagevendende udstillingskasser, der fra opstarten har været fyldt af:
1995: Pontus Kjerrman, 1996: Niels Guttormsen, 1997: Bjørn Nørgaard, 1998: Erik Heide, 1999: Eric Erlandsen, 2000: Lone Høyer Hansen, Eva Koch og Lisa Rosenmeier, 2001: Sigrid Lütken, 2002: Niels Hansen Jacobsen i det lille format (keramiske arbejder), 2003: Bagværk med glasur – Kunstakademiets elever (keramiske arbejder), 2004: LYSSKY PANDEKAGE – Anette Bendixen, Sophus Ejler Jepsen og Cecilie Bendixen, 2005: John Olsen.
Håbet er, at Vejen Kunstmuseum med ”Kunstnermøder” kan være med til at nuancere børnenes billede af kunstens verden, at de kan få sat ansigt på forskellige teknikker og discipliner, og måske få sig nogle andre slags forbilleder?!

Med afsæt i tanken om, at det højner koncentrationen og modtageligheden at komme ud af de vante rammer, lægger vi op til, at der i løbet af sensommeren 2006 laves en række kunstnermøder, hvor Vejen Billedskoles loftsværksted danner rammen om arbejdet med materialer som gips, maling og ler.
I pilotprojektets første fase vil vi se, hvordan samspil og udbytte er i forhold til de allermindste. Vi satser på et tæt samarbejde med:
et dagplejehold,  tre børnehavehold,    to klasser fra Grønvangsskolen (2. og 3. klasse), tre klasser fra Bække Skole (to børnehaveklasser og en 2. klasse)

Disse ni hold fordeles over en uge med fem formiddagsbesøg og fire eftermiddagsbesøg. Med afsæt i de indvundne erfaringer skal der udarbejdes lignende forløb for de lidt ældre målgruppe helt frem til gymnasie- og handelsskoleeleverne. Afrapporteringerne fra de fire forløb vil give konkrete bud på, hvordan det videre arbejde med kunst- og kulturformidling skal tilrettelægges i Vejen og særligt i den nye Vejen Kommune.

I første fase inddrog Vejen Kunstmuseum:

1)     Billedhugger Tine Hecht-Pedersen har - med afsæt i Hansen Jacobsens gipsarbejder i Skulptursalen - i to forløb ville lære børnene noget om gipsens teknik samt om arbejdet med ler. Hun har arbejdet som huskunstner på Køge Skitsesamling, og arbejder i Statens Museum for Kunsts formidlingsafdeling.

2)   Også maleren Lars Ravn havde sagt ja til at deltage. I sit atelier har han en art billedskolevirksomhed, og har bl.a. på Esbjerg Kunstmuseum lavet samspilsprojekter med børn. Han tog afsæt i tankerne bag sin serie ”Ingen skaber alene”, og fik børnene til at arbejde sammen om fællesbilleder.

3)   Multikunstneren Annette Holdensen havde også sagt ja til at tage del. Hendes store retrospektive udstilling afholdtes på Vejen Kunstmuseum foråret 2005, og hun har lavet meget vellykkede formidlingsprojekter med sine hulebyer bl.a. på Brandts Klædefabrik. Med simple teknikker har hun forsøgt at åbne børnenes øjne for det trykte medies muligheder.

 

 

Ved kanten af Troldespringvandet står Børnehaveklassebørn fra Bæk-ke skole
 

 

Et hold piger fra 3. klasse på  Grøn-vangskolen,Vejen, er i gang med at drøfte skitserne til deres fælles maleri

 

Børn fra Kildevængets Børnehave er i gang med deres fælles maleri

 

 

   

Et godt samarbejde var  vigtigt i  arbejdet  med skabelonbillederne, her ses et par elever fra 2. klasse, Bække Skole
 

 

Anette Holdensen gav børnene tid  til fordybelse og stod til  rådighed med udskæring  af  skabeloner  efter børnenes ønsker
 

   

Se flere billeder fra Tine Hecht-Pedersens ler- og gipsdage

Se flere billeder fra Lars Ravns maleri dage

Se flere billeder fra Annette Holdensens skabelondage

Klik her for at læse Iben Kjærs afrapportering om 1. fase af Kunstnermøder, 2006 forløbet

Klik her for at læse om ferniseringen i Vorupparkens Børnehave


Fase 2 - efteråret 2007

Ligesom fase 1, blev forløb også gennemførte med god støtte fra Kunstrådet. Målgruppen var 4.-6. klasses hold udvalgt så bredt som muligt i kommunen. De medvirkende kunstnere var Jens Bohr, der i første uge arbejde med tegning og i uge to med grafik, dernæst Tine Hecht-Pedersen, der arbejde med gips og i sidste uge mødte de Sophus Ejler Jepsen, der etablerede en lampefabrik, hvor eleverne på en art samlebånd i fællesskab lavede og produktudviklede lamper med så enkle midler som A4 papir, hæftemaskiner, klister m.m.

Håbet var, at Kunstnermøder kunne være med til at nuancere børnenes billede af kunstens verden, at de kunne få sat ansigt på nogle kunstnere samt møde forskellige teknikker og discipliner. De mål blev til fulde opfyldt, ligesom det blev bekræftet, at det har en rigtig god effekt, at klasserne bevæger sig ud af skolens vante rammer, og dér møder kunstnerne, som giver dem nye impulser, andre muligheder og arbejder uden kendskab til klassernes interne hierarki. Da 2-3 timer viste sig at være passende for et forløb, var det tidsmæssigt muligt at inddrage 10 hold om ugen (formiddag+eftermiddagx5). Som ved besøgene i julekalender-udstillingen blev det også flere gange bemærket, at forløbene lejlighedsvis bragte helt andre elever på banen end dem, der ellers træder stærkest frem i undervisningen. Undervejs blev det dog også klart, at dagpleje- og børnehavebørnene var for små til at få noget ud af forløb, der krævede refleksion. Men mødet med materialer nød de til fulde.
 

Billeder fra uge 1


Billeder fra uge 2

Billeder fra uge 3

Billeder fra uge 4


Fase 3 – efteråret 2008

Nu handler det om 3. fase (4. fase tænkes at omfatte 10. klasse, efterskolerne, handelsskolen og gymnasiet), der er væsentlig videreudviklet i forhold til de to forrige forløb. Hvor 1. og 2. fase særlig handlede om teknik og materiale, er vi med 7.-9. klasse nået op til en aldersgruppe, der skal udfordres til at reflektere over kunstbegrebet, og skal rustes til at forholde sig til den aktuelle kunsts udtryk. Vi er i mellemtiden kommet i den heldige situation, at billedkunstner Sophus Ejler Jepsen har valgt at bosætte sig i Askov, tæt ved Vejen. Gennem det seneste års tid er han blevet inddraget i kunstformidling både på Vejen Kunstmuseum og i Vejen Billedskole, og derigennem blevet fortrolig med museets samling og de fysiske rammer. I denne 3. fase har han indvilliget i som kunstner til at fungere som "den røde tråd", og vil udvikle de kunstneriske impulser i samspil med gæstelærerne. Samtidig forankres erfaringerne lokalt gennem ham, og kan med tiden videreudvikles i lokalområdet.

Bredt geografisk i kommunen udvælges 9 klasser (fredag eftermiddag bruges til evaluering). 1. uge får de i deres vante rammer på skolen besøg af Sophus Ejler Jepsen. Han fortæller om sine værker og virke - og dermed en diskussion om kunstens form og plads. Dertil fortæller han om forløbet med en introduktion til projektets fysiske rammer (Vejen Kunstmuseum - inde+ude på pladsen) og de involverede kunstnere. I helt andre omgivelser møder de 9 klasser over de næste 4 uger 4 gæstekunstnere med hver deres forskellige tanker og teknikker. Der er tilsagn fra René Schmidt og Eva Steen Christensen (begge var med på museets SNOWFALL udstilling, julekalenderen 2007) og Morten Steen Hebsgaard, men Lilibeth Cuenca Rasmussen har måttet melde afbud, og vi forhandler om hendes afløser.

I denne 3. fase bliver det spændende at se, hvilke samspil, der udspænder sig i klassernes 2-3 timers arbejdsforløb under impulser fra både de forskellige gæstekunstnere og deres medspiller, Sophus Ejler Jepsen. Det kommer i høj grad til at handle om proces – omstillingsproces – frem for det gængse fokus på konkrete værkresultater. Med disse fem kunstneres forskelligartede afsøgning af kunstbegrebets rummelighed er er lagt op til et forløb, hvor elevernes ofte kun svagt formuleret kunstbegreb vil blive modnet af stærke med- og modspil fra et hold kunstnere af samme generation – født i årene 1968-1977. En art evaluering af forløbet er under udvikling. Hvis lærerne kan vindes for at gennemføre en bunden skulpturopgave før og efter Kunstnermøder, er det tanken, at værkerne og elevernes ord på deres skulpturer vil afsløre udbyttet af forløbet.

 

Program for fase 3:

Uge 36 introducerer Sophus Ejler Jepsen projektet for de enkelte klasser

Uge 37 får klasserne og Sophus besøg af billedkunstner Eva Steen Christensen, Kbh.

Uge 38 er uafklaret, da Lilibeth Cuenca Rasmussen har måttet melde afbud

Uge 39 får klasserne og Sophus besøg af René Schmidt, Viborg.

Uge 40 får klasserne og Sophus besøg af Morten Steen Hebsgaard, Kbh., der også har sagt ja til at lave årets julekalenderudstilling på Vejen Kunstmuseum 2008

Uge 41 afrunder Sophus projektet med de enkelte klasser

 

De implicerede kunstnere kan man læse meget mere om via google – god fornøjelse!

Eva har sin egen hjemmeside: www.evasteeenschristensen.dk

Det samme gælder René Schmidt: www.3deconomy.dk

Og Sophus Ejler Jepsen: www.sophusejlerjepsen.dk