Kontrakt mellem billedhugger Niels Hansen Jacobsen og Vejen Kommune

Denne tekst er scannet fra et fotokopieret, håndskrevet dokument, der opbevares i Vejen Kunstmuseums arkiv. Håndskriften er umiskendeligt Niels Hansen Jacobsens. Her ses hans brug af den moderne retskrivning, som de progressive folk i kredsene omkring højskolerne tog til sig allerede før år 1900. Dog er han noget inkonsekvent ved navneordene og der er både å og aa i teksten. Det 6. punkt er tilføjet i Kaja Hansen Jacobsens håndskrift.

Det håndskrevne dokument ser ud til at være kladden til en maskinskreven version, der må være samtidig (side 1 opbevares i museets arkiv i en fotokopi – fremgår, at den blev forelagt Ribe Amtsraad den 24. juli 1923). Dog er retskrivningen tilpasset og har konsekvent store begyndelsesbogstaver ved navneordene.

Kontrakten må formodes at være fra omkring samme tid som gavebrevet af 27. juni 1923 – altså en lille måneds tid inden indvielsen af Troldespringvandet, den 13. juli. Den 1. juli året efter indviedes Vejen Kunstmuseum.


Klik her for at læse scanning af den håndskrevne kontrakt

Kontrakt mellem Billedhugger

Hansen Jacobsen og Vejen Kommune

Foranlediget af vedlagte gavebrev hvorved Billedhugger N Hansen Jacobsen skjænker Vejen Kommune sine kunstværker, er efterfølgende Overenskomst indgaaet mellem de pågjældende parter …
 

(Tilføjet i senere maskinskrevet afskrift: ”for Sogneraadets vedkommende dog under Forbehold af Amtsraadets Godkendelse:”)

  1. Til at rumme de i gavebrevet anførte kunstværker m.m. opfører Vejen Kommune på den i sin tid af Gaardejer C.P. Jacobsen (skænkede - står der i maskinskrevet afskrift) Plads Matr Nr (11cn - er tilføjet i maskinskrevet afskrift) i Vejen en bygning i henhold til foreliggende tegninger. Bygningen bestaar af 3 Afdelinger: A Arbejdslokale for Hansen Jacobsen, B Kunsthallen og C Privatbolig for Hansen Jacobsen og Hustru.  Byggesummen er for Afdeling A. og B. i overslaget kalkuleret til en 21000 Kr. og for C til ca. 15000 Kr. Disse Summer tilvejebringes på den maade, at omkostningerne ved opførelsen af afdeling C. alene afholdes af Hansen Jacobsen, medens den nødvendige sum til Opførelse af Afdeling A.  og B.  tilvejebringes ved at Kommunen hertil skænker den tilbageværende del af den såkaldte Lundgaards fond c1500 Kr. Resten fremskaffes som gaver og er der på den måde i øjeblikket sikret et beløb på ca 15000 Kr. Saafremt det nødvendige beløb imidlertid ikke indkommer ad den vej fremskaffes den resterende del af Hansen Jacobsen.

  1. Administrationen og vedligeholdelse samt alle øvrige påhvilende Udgifter på over nævnte Bygning med de i den værende­ Samlinger overtages af Hansen Jacobsen og Hustru ligesom alle heraf flydende Indtægter tilfalder dem.

  1. Museets forhold varetages iøvrigt af en Bestyrelse på 5 medlemmer, der påser at alle Bestemmelser i gavebrevet samt i nærværende Kontrakt overholdes, den forestaar enten som helhed eller ved et udvalg eventuelle indkjøb af kunstværker og hjemles iøvrigt bemyndigelse i henhold til den for Sognerådet af Amtsrådet til enhver tid stadfæstede Forretningsorden.
     
  2. Til bestyrelsen vælger Sognerådet af sin midte 3 medlemmer Hansen Jacobsen eller hans hustru er til Deres død eller sålænge de måtte ønske det fødte medlemmer og har ret til at vælge det 5te Medlem. Efter Deres død vælges de 2 medlemmer af Kunstakademiet.  1 maler 1 Billedhugger. De uden for Sogneraadet valgte medlemmer er selvskrevne medlemmer af eventuelle udvalg for indkjøb af Kunstværker.
     
  3. Efter Hansen Jacobsen og hustrus død eller naar andre omstændigheder foranlediger dem til at fratræde overtager Vejen Kommune de af Hansen Jacob (sic) og Hustru benyttede lokaler samt iøvrige påhvilende pligter som anført i punkt 2 og er kommunen samtidig forpligtet til at refundere Hansen Jacobsen eller hans arvinger de af ham afholdte udgifter ved Bygningens opførelse, således som de fremkommer ifølge bestemmelsen i Punkt 1.

  1. Billedhugger N. Hansen-Jacobsen og Hustru har saalænge de bebor Lejligheden ret til at benytte Anlæget (sic) omkring Musæet som deres Have.

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbage